Νόμος 4262/14 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η έκταση που περικλείεται μεταξύ της οριογραμμής παραλίας που είχε καθοριστεί με την από 05-05-1988 Έκθεση Επιτροπής, η οποία είχε επικυρωθεί με την υπ' αριθμόν 16419/1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 577/Δ/1988) και της οριογραμμής παραλίας που καθορίστηκε με την από 21-03-2014 Έκθεση Επιτροπής και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 1337/17052/2014 (ΦΕΚ 167/Δ/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας και καθορισμός οριογραμμών παλαιού αιγιαλού, στη θέση Νήσος Ρεβυθούσα του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής ορίζεται ως ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και καταγράφεται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία στο βιβλίο καταγραφής δημοσίων κτημάτων, εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

2. Η χρήση της ανωτέρω έκτασης, όπως αυτή θα προσδιοριστεί και καταγραφεί από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, παραχωρείται με τη δημοσίευση του παρόντος και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, για την κατασκευή έργων απαραίτητων για τη λειτουργία του. Για την παραχωρούμενη χρήση δεν οφείλεται αντάλλαγμα, υπό τον όρο ότι μέτοχοι του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου παραμένουν το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα των οποίων οι μετοχές ανήκουν αποκλειστικά στο Δημόσιο.

 

Σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, το αντάλλαγμα χρήσης για την ανωτέρω έκταση θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

3. Η έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για την εκτέλεση των έργων της ανωτέρω παραγράφου επί της παραχωρούμενης έκτασης γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων ως προς την απαιτούμενη απόσταση από τον αιγιαλό και την παραλία, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.