Νόμος 4250/14 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ', ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3419/2005 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 01-01-2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

 

2. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

3. Από την 01-01-2015 καταργούνται: α. το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 3419/2005 και β. η περίπτωση γ)γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3419/2005.

 

4. Από την 01-01-2015 το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παράγραφος 7 του νόμου 3469/2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονομάζεται σε Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 

5. Από τις 20-07-2014 έως και τις 31-12-2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων της παραγράφου α' πραγματοποιείται ατελώς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.