Νόμος 4250/14 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Συγχώνευση με απορρόφηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Κεντρική Αγορά Πατρών από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η Κεντρική Αγορά Πατρών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Πάτρα, το οποίο συνεστήθη με το εκδοθέν κατ' εξουσιοδότηση του νόμου [Ν] 3475/1955 (ΦΕΚ 353/Α/1955), προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 264/1968 (ΦΕΚ 76/Α/1968) και του οποίου η νομική μορφή διοίκησης, η διαχείριση και η οργάνωση της λειτουργίας καθορίσθηκαν με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 746/1969 (ΦΕΚ 234/Α/1969), όπως τροποποιήθηκαν με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 228/1989 (ΦΕΚ 109/Α/1989) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 201/1992 (ΦΕΚ 95/Α/1992), και εποπτεύεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, συγχωνεύεται με απορρόφηση από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία, με έδρα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

 

β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία, με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό του, όπως το τελευταίο προέκυψε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 03-05-2012 (ΦΕΚ 3378/ΑΕ/2012) (ΦΕΚ 3380/ΑΕ/2012), προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως και την περαίωση κάθε συναφούς εκκρεμούσης νομικής διαδικασίας.

 

2.α. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών ως και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την απορρόφηση της Κεντρικής Αγοράς Πατρών μεταφέρονται στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία. Η Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται στις έννομες σχέσεις του απορροφώμενου φορέα και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

 

β. Τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης υπέρ του απορροφώμενου φορέα μεταφέρεται μέσα σε 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

γ. Όλες οι υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας του απορροφώμενου νομικού προσώπου λύονται αυτοδικαίως δια του παρόντος άρθρου και καταβάλλονται οι νόμιμες αποζημιώσεις βάσει της εργατικής νομοθεσίας.

 

δ. Τυχόν υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του απορροφώμενου νομικού προσώπου λύονται μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

3. α. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του απορροφώμενου φορέα περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στην Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία. Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Η Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει τυχόν υφιστάμενη υποχρέωση του απορροφώμενου φορέα για εισφορά γης που αντιστοιχεί σε ορισμένο οικόπεδο στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (Βιομηχανική Περιοχή Πατρών).

 

β. Μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης της Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία διενεργεί απογραφή και αποτίμηση όλων των κινητών και ακινήτων του απορροφώμενου νομικού προσώπου που περιέρχονται στην κυριότητά της. Η έκθεση απογραφής και αποτίμησης εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στο οικείο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές. Το αποτιμηθέν σύνολο εισφέρεται στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμη Εταιρεία, εκδοθησομένων μετοχών αντίστοιχης αξίας και αριθμού υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.