Νόμος 4224/13 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να συστήσει Επενδυτικό και Αναπτυξιακό Ταμείο (fund) με την επωνυμία Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (Institution for Growth in Greece).

 

Το Ταμείο, το οποίο θα ιδρυθεί στο Λουξεμβούργο ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διέπεται από τους νόμους του αντίστοιχου κράτους-μέλους, θα διοχετεύει πόρους αποκλειστικά σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και θα χρηματοδοτεί έργα υποδομής στην Ελλάδα. Στόχο του Ταμείου θα αποτελεί η εξασφάλιση κέρδους για τους επενδυτές του και η υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.

 

2. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα μπορεί:

 

α) να χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα συνήθη χρηματοπιστωτικά μέσα,

 

β) να χρηματοδοτεί έργα υποδομής με ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα συνήθη χρηματοπιστωτικά μέσα,

 

γ) να συμμετέχει σε κεφάλαια επενδυτικών συμμετοχών και επενδυτικού κινδύνου.

 

3. Η οικονομική στήριξη με τη μορφή επιχειρηματικών δανείων θα παρέχεται πάντοτε με τη μεσολάβηση πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, τα οποία λειτουργούν ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, προκειμένου να επιτευχθεί η χρηματοδότηση.

 

Οι χρηματοδοτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γίνονται με όρους αγοράς ή με ευνοϊκότερους όρους, ανάλογα με το είδος του χρηματοδοτικού προϊόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.