Νόμος 4138/13 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 6 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 6: Διάθεση κατασχεμένων οχημάτων

 

1. Χερσαία, πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα που έχουν κατασχεθεί οποτεδήποτε από αστυνομικές ή λιμενικές αρχές ως αντικείμενα λαθρεμπορίας, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, λαθρεμπορευμάτων ή παράνομων μεταναστών ή ως μέσα παράνομης διακίνησης όπλων ή αρχαιοτήτων, μπορεί να διατίθενται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που ενήργησαν την κατάσχεση ή σε άλλες Υπηρεσίες του ίδιου Σώματος για κάλυψη των αναγκών τους, εφόσον παρέλθουν 3 μήνες από την ημερομηνία κατάσχεσής τους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση των μέσων αυτών στους ιδιοκτήτες τους. Για τη διάθεση των ως άνω μέσων εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Σώματος στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που προέβη στην κατάσχεση. Από τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα ορισμένα μπορεί να διατίθενται για την κάλυψη αναγκών καταστημάτων κράτησης, μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά περίπτωση.

 

2. Αν μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε διαπιστωθεί ότι αυτό δεν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αν μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε, διατάχθηκε αμετακλήτως με βούλευμα ή δικαστική απόφαση η απόδοσή του στον ιδιοκτήτη, καταβάλλεται σε αυτόν ως πλήρης αποζημίωση ποσό ίσο με την αξία του μέσου, όπως αυτή ορίζεται σε Έκθεση Κοστολόγησης, στην οποία υπολογίζονται ή όχι, κατά περίπτωση, οι δασμοί, οι φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί και που συντάσσεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 για τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε. Εφόσον ο δικαιούχος δεν αποδέχεται το ποσό της αποζημίωσης, δύναται να προσφύγει, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοση της Έκθεσης Κοστολόγησης, στα Διοικητικά Δικαστήρια για τον καθορισμό της αξίας του ως άνω μεταφορικού μέσου. Η Έκθεση Κοστολόγησης συντάσσεται από επιτροπή που απαρτίζεται από έναν ανώτερο αξιωματικό αρμόδιο για θέματα τεχνικών και έναν ανώτερο αξιωματικό αρμόδιο για θέματα οικονομικών από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες του κάθε Σώματος και έναν μηχανολόγο - μηχανικό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι αποφάσεις που αφορούν τη διάθεση των μέσων κοινοποιούνται στην αρμόδια για τη σχετική παράβαση Εισαγγελική Αρχή.}

 

2. Στο άρθρο 132 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:

 

{10. Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης και τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, πλην εισαγωγικού δασμού και φόρου προστιθέμενης αξίας, τα πλωτά μέσα και τα αυτοκίνητα οχήματα, καινουργή ή μεταχειρισμένα, τα οποία παραχωρούνται με δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό.}

 

3. Στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) προστίθεται περίπτωση δ', ως εξής:

 

{δ. Τα αυτοκίνητα οχήματα, καινουργή ή μεταχειρισμένα, τα οποία παραχωρούνται με δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.