Νόμος 4093/12 - Άρθρο p1

Παράρτημα 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πίνακες του παρόντος άρθρου επικαιροποιούνται με το άρθρο μόνο του νόμου 4127/2013 (ΦΕΚ 50/Α/2013).

 

Κεφάλαιο Α

 

Ι. Μακροοικονομικές εξελίξεις - Παραδοχές υπηρετούντος προσωπικού στο δημόσιο

 

n.4093.12.p1.1

 

ΙΙ. Εξέλιξη εσόδων - εξόδων και χρέους γενικής κυβέρνησης χωρίς παρεμβάσεις (σενάριο βάσης)

 

Α. Έλλειμμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς χωρίς παρεμβάσεις

 

n.4093.12.p1.2

Β. Εξέλιξη τόκων κεντρικής και χρέους γενικής κυβέρνησης

 

n.4093.12.p1.3

Γ. Στόχοι ελλειμμάτων γενικής κυβέρνησης και δημοσιονομικό κενό που πρέπει να καλυφθεί μέσω παρεμβάσεων

 

n.4093.12.p1.4

Δ. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προηγούμενων ετών 2010 - 2011 και τρέχοντος έτους 2012

 

n.4093.12.p1.5

n.4093.12.p1.6

 

Κεφάλαιο Β

 

Ι. Παρεμβάσεις

 

n.4093.12.p1.7

n.4093.12.p1.8

n.4093.12.p1.9

 

ΙΙ. Πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 2013 - 2016

 

n.4093.12.p1.10

ΙΙΙ. Εξέλιξη εσόδων - εξόδων και χρέους γενικής κυβέρνησης με παρεμβάσεις

 

Α. Έλλειμμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς με παρεμβάσεις

 

n.4093.12.p1.11

Β. Τόκοι κεντρικής και χρέος γενικής κυβέρνησης μετά τις παρεμβάσεις

 

n.4093.12.p1.12

ΙV. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού και μεταβιβάσεις

 

Α. Ανώτατα όρια δαπανών ανά φορέα κρατικού προϋπολογισμού 2012 - 2014

 

n.4093.12.p1.13

 

Β. Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών με παρεμβάσεις

 

n.4093.12.p1.14

Γ. Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό στους φορείς της γενικής κυβέρνησης

n.4093.12.p1.15

 

Δ. Περιθώριο προγραμματισμού για την κάλυψη του κόστους μελλοντικών πολιτικών και σφαλμάτων στις προβλέψεις δαπανών

 

n.4093.12.p1.16

V. Κοινωνικός προϋπολογισμός

 

Ακαθάριστα έσοδα - έξοδα και έλλειμμα ή πλεόνασμα του κοινωνικού προϋπολογισμού

 

Κοινωνικός Προϋπολογισμός (σε εκατομμύρια ευρώ)

 

n.4093.12.p1.17

VΙ. Ενοποιημένος προϋπολογισμός

 

Ακαθάριστα έσοδα - έξοδα και έλλειμμα ή πλεόνασμα ενοποιημένου προϋπολογισμού τοπικής αυτοδιοίκησης

 

n.4093.12.p1.18

 

VΙΙ. Συνολικά έσοδα και δαπάνες της γενικής κυβέρνησης (ενοποιημένη βάση)

 

n.4093.12.p1.19

 

Κεφάλαιο Γ: Διαβεβαίωση και δήλωση συμμόρφωσης

 

I. Η λογιστική απεικόνιση των δημοσιονομικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων μαζί με την εναρμόνιση των κύριων δημοσιονομικών συνόλων της γενικής κυβέρνησης, που εκτίθενται στο ανωτέρω Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής βασίζονται σε έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 1995).

 

II. Οι προβλέψεις και οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι σύμφωνοι με τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νόμο 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 3871/2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.