Νόμος 4070/12 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Διαδικασία λήψης μέτρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν δεν προβλέπεται άλλως σε συστάσεις ή / και κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση κατά την οποία η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατόπιν της διενέργειας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος νόμου, προτίθεται να αποφασίσει επί θέματος το οποίο:

 

α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 42 ή 43 ή 47 του παρόντος νόμου και

 

β) είναι πιθανόν να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών - μελών, κοινοποιεί και καθιστά το σχέδιο μέτρου προσβάσιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο BEREC και στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του παρόντος. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων κρατών - μελών μόνον εφόσον υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός.

 

2. Η λήψη της απόφασης αναβάλλεται για δύο ακόμη μήνες, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να παραταθεί περαιτέρω, σε περίπτωση που το σχέδιο μέτρου το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποσκοπεί:

 

α) στο να καθορίσει μια σχετική αγορά που διαφέρει από εκείνες που ορίζονται στη Σύσταση Σχετικών Αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

 

β) στο να καθορίσει αν μία επιχείρηση κατέχει μόνη της ή από κοινού με άλλες σημαντική ισχύ στην αγορά, βάσει των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43 του παρόντος και το εν λόγω σχέδιο μέτρου θα επηρέαζε το εμπόριο μεταξύ των κρατών - μελών ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι το σχέδιο μέτρου θα δημιουργούσε φραγμούς στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ή έχει σοβαρές αμφιβολίες για τη συμβατότητά του προς το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά στους στόχους του άρθρου 3 του παρόντος.

 

3. Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της δίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 2, εκδώσει απόφαση με την οποία ζητά από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να αποσύρει το σχέδιο μέτρου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τροποποιεί ή αποσύρει το σχέδιο μέτρου εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση που το σχέδιο μέτρου τροποποιείται, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διενεργεί δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 17 του παρόντος και κοινοποιεί εκ νέου το τροποποιημένο σχέδιο μέτρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Κατά τη λήψη απόφασης για τη θέσπιση του σχεδίου μέτρου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της τα σχόλια των άλλων Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, του BEREC και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κοινοποιεί την απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

5. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC όλα τα εγκεκριμένα τελικά μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 στοιχεία α' και β' του παρόντος άρθρου.

 

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες συντρέχει επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης προκειμένου να διασφαλισθεί ο ανταγωνισμός και να προστατευθούν τα συμφέροντα των χρηστών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, παρεκκλίνοντας από τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2, να λάβει αμέσως αναλογικά και προσωρινά μέτρα τα οποία κοινοποιεί άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον BEREC και στις άλλες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα προσωρινά μέτρα γίνονται οριστικά ή παρατείνεται η διάρκεια ισχύος τους.

 

7. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που προβλέπεται στην παράγραφο 1, γνωστοποιήσει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στον BEREC τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου με το οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, είτε δημιουργεί φραγμούς στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά είτε αμφισβητεί σοβαρά τη συμβατότητά του με το κοινοτικό δίκαιο, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν εγκρίνει το σχέδιο μέτρου για τρεις ακόμη μήνες μετά τη σχετική γνωστοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρξει σχετική γνωστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να εγκρίνει το σχέδιο μέτρου, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC ή όποιας άλλης Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής.

 

8. Κατά την τρίμηνη περίοδο η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 7, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον BEREC για την εξεύρεση του καταλληλότερου και αποτελεσματικότερου μέτρου σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 3 του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των φορέων της αγοράς, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης συνεπούς ρυθμιστικής πρακτικής.

 

9. Εάν στην αιτιολογημένη γνώμη του BEREC, η οποία εκδίδεται εντός έξι εβδομάδων από την έναρξη της αναφερόμενης στην παράγραφο 7 τρίμηνης περιόδου, ο BEREC συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συνεργάζεται στενά με τον BEREC για την εξεύρεση του καταλληλότερου και αποτελεσματικότερου μέτρου. Πριν την εκπνοή της αναφερόμενης στην παράγραφο 7 τρίμηνης περιόδου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται:

 

α) να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη της την αναφερόμενη στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τη γνώμη και τις συστάσεις του BEREC ή

 

β) να διατηρήσει το σχέδιο μέτρου.

 

10. Σε περίπτωση:

 

α) που ο BEREC δεν συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή δεν γνωμοδοτεί ή σε περίπτωση που η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τροποποιεί ή διατηρεί το σχέδιο μέτρου της σύμφωνα με την παράγραφο 9 και

 

β) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός μηνός από την εκπνοή της αναφερόμενης στην παράγραφο 7 τρίμηνης περιόδου:

 

β)α) εκδώσει Σύσταση απαιτώντας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου της, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις και εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους αιτιολογείται η σύστασή της, ιδίως στην περίπτωση που ο BEREC δεν συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή

β)β) λάβει Απόφαση με την οποία αίρει τις σύμφωνα με την παράγραφο 7 επιφυλάξεις της,

 

η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εντός ενός μηνός από την έκδοση της Σύστασης σύμφωνα με το σημείο β)Α' ή λήψης Απόφασης σύμφωνα με το σημείο β)Β', κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC το εγκριθέν τελικό μέτρο. Η εν λόγω περίοδος δύναται να παραταθεί, προκειμένου να δοθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων η δυνατότητα να διενεργήσει δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

 

11. Σε περίπτωση που η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην αποσύρει το σχέδιο μέτρου βάσει της εκδοθείσας, σύμφωνα με την περίπτωση β)Α' της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

 

12. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να αποσύρει το προτεινόμενο σχέδιο μέτρου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.