Νόμος 4070/12 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Παροχή πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατόπιν αιτήματός της, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδίως για τον έλεγχο προς τους όρους της Γενικής Άδειας, τους όρους των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών, και δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών ή τις ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος νόμου. Οι πληροφορίες αφορούν:

 

α) στον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους 1 και 2 του Μέρους Α', τους όρους 2 και 6 του Μέρους Β' και τους όρους 2 και 7 του Μέρους Γ' του Παραρτήματος VII και τις ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος,

 

β) στον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους όρους του Παραρτήματος VII, σε περίπτωση που η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνα ή κατόπιν καταγγελίας,

 

γ) στις διαδικασίες και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης,

 

δ) στη δημοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας και της τιμής των υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών,

 

ε) στην παροχή στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς,

 

στ) στην ανάλυση της αγοράς για τους σκοπούς των άρθρων περί πρόσβασης και καθολικής υπηρεσίας του παρόντος, καθώς και για την παροχή στοιχείων προσδιορισμού των επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά,

 

ζ) στη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης και αποτελεσματικής διαχείρισης των ραδιοσυχνοτήτων,

 

η) στην αξιολόγηση των μελλοντικών εξελίξεων στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες χονδρικής που διατίθενται σε ανταγωνιστές.

 

2. Σε καμία περίπτωση οι ως άνω πληροφορίες, εκτός από την περίπτωση γ' της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, δεν μπορούν να απαιτούνται εκ των προτέρων ούτε να αποτελούν όρο για την είσοδο επιχείρησης στην αγορά.

 

3. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας υποχρεούνται να παρέχουν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες τους που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες χονδρικής που διαθέτουν σε ανταγωνιστές τους. Οι επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στις αγορές χονδρικής υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, λογιστικά στοιχεία για τις αγορές λιανικής που συνδέονται με τις εν λόγω αγορές χονδρικής.

 

4. Σε κάθε περίπτωση, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο τις ζητεί, καθώς και να ενημερώνει σχετικά τις επιχειρήσεις.

 

5. Πέραν των υποχρεώσεων που τυχόν απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, οι επιχειρήσεις παρέχουν τις ως άνω πληροφορίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας που καθορίζει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία πρέπει να αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών, που πρέπει να είναι αντικειμενικό, ορισμένο και ανάλογο με την εκτέλεση συγκεκριμένου καθήκοντός της. Αν δεν ορίζεται προθεσμία, οι πληροφορίες παρέχονται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματός της. Σε κάθε περίπτωση, η τασσόμενη προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε εργάσιμων ημερών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.