Νόμος 4018/11 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.

 

Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει με απόφαση του ο Υπουργός Εσωτερικών.

 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επιστήμονες με κύρος, εμπειρία και ευρύτερη επιστημονική και κοινωνική δράση σε θέματα ισότητας των φύλων, ενώ δύο από τα μέλη του μπορεί να είναι προσωπικότητες κύρους με δράση σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων.

 

Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας.}

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται Επιτροπή για τη σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του α' και του β' βαθμού αποτελούμενη από:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο.

 

β) έναν Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

 

γ) έναν Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.

 

δ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών

 

ε) έναν σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

στ) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

 

ζ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

 

η) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

 

θ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

 

ι) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών

 

ι)α) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ι)β) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και

 

ι)γ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας.

 

Μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται έως τρεις υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής καθορίζεται ο χρόνος περάτωσης των εργασιών της, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία της.

 

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως ισχύει, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

 

Το σχέδιο του Κώδικα θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 22 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.