Νόμος 3982/11 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εξετάσεις από αδειοδοτημένους φορείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προβλεπόμενες για τη χορήγηση της άδειας εξετάσεις μπορεί να διενεργούνται κατ' επιλογή του ενδιαφερομένου και από ικανούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ύστερα από αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.

 

2. Για τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων και την εξεταστέα ύλη εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 5.

 

3. Οι ως άνω φορείς εκδίδουν βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερόμενου, η οποία προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες ειδικότητες, ομάδες και βαθμίδες, τις οποίες καλύπτει.

 

Ο τύπος και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης καθορίζεται με την υπουργική απόφαση που προβλέπεται να εκδοθεί δυνάμει της παράγραφο 4 του άρθρου 8.

 

4. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ως άνω βεβαίωση εξέτασης στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η οποία εκδίδει την αιτούμενη άδεια μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

 

5. Στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων συνιστάται και τηρείται Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Σκοπός του μητρώου είναι:

 

α) η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και

β) η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των αδειοδοτημένων φορέων.

 

6. Οι αποφάσεις αδειοδότησης των ως άνω φορέων αναρτώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.