Νόμος 3899/10 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Γενικές ρυθμίσεις και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 56 του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008) και του άρθρου 51 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) εξακολουθούν να ισχύουν.

 

2. Τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 198/1990 (ΦΕΚ 76/Α/1990) και [ΠΔ] 147/1990 (ΦΕΚ 56/Α/1990), καθώς και οι υφιστάμενοι κανονισμοί που έχουν εκδοθεί με βάση το άρθρο 18 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1876/1990 εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αντίθετης διάταξης προς τις ρυθμίσεις του παρόντος, μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση τους.

 

3. Μέχρι την 30-03-2011 ολοκληρώνεται η διαδικασία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τα προβλεπόμενα στο παρόν.

 

Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχίζεται η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί και να ασκεί τα καθήκοντα του, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1876/1990.

 

Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των τακτικών μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει 6 έτη συνεχούς θητείας ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Β του άρθρου 89 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

4. (α) Μέσα σε ένα μήνα από τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του προβαίνει σε δημόσια προκήρυξη για την πρόσληψη μεσολαβητών και διαιτητών.

 

(β) Οι εν ενεργεία μεσολαβητές και διαιτητές μπορεί να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη και όσοι δεν προσληφθούν εκ νέου η θητεία τους λήγει στις 30-10-2011, οπότε λύεται αζημίως η σχέση τους με τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και παραδώσει τις υποθέσεις που έχουν αναλάβει. Δεν αναδεικνύεται ως διαιτητής όποιος χειρίσθηκε την ίδια υπόθεση ως μεσολαβητής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Β του άρθρου 89 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.