Νόμος 3894/10 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Διαδικασία ανάθεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η, για λογαριασμό του κυρίου του έργου, διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών των Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, ανατίθεται στην εταιρεία Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων τους οποίους η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία προσλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 5 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τη συνδρομή στελεχών του κυρίου του έργου, σε σχέση προς ειδικά ζητήματα, που αφορούν στη δημοπράτηση του. Η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία ορίζει για καθεμία επένδυση ειδική ολιγομελή ομάδα εργασίας, με τη συμμετοχή στελεχών της και στελεχών των συμβούλων της. Ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας μπορεί να είναι στέλεχος της Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία ή συμβούλου της. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των ιδίων στελεχών της Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία σε περισσότερες από τρεις ομάδες εργασίας ταυτόχρονα.

 

2. Η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία προετοιμάζει το φάκελο δημοπράτησης της επένδυσης, που περιλαμβάνει τη διακήρυξη, το σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης και κάθε άλλο αναγκαίο τεύχος δημοπράτησης.

 

3. Η Διακήρυξη:

 

(α) Περιγράφει, μεταξύ άλλων και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναλυτικά: τις τεχνικές λειτουργικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του έργου, τον κύριο του έργου, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής, την απαιτούμενη εμπειρία, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής της προσφοράς, το περιεχόμενο της προσφοράς, τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, τις διαδικασίες ενστάσεων, τις διαδικασίες μεταβολής στοιχείων του διαγωνισμού μέσω τευχών μεταβολών, τη διαδικασία διαβούλευσης για την οριστικοποίηση του σχεδίου της σχετικής σύμβασης ανάθεσης / παραχώρησης, τις διαδικασίες ανάθεσης και, εφόσον τούτο προβλέπεται ως δυνατότητα κύρωσης στην απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, τις ενδεχόμενες διαδικασίες κύρωσης της ανάθεσης από τη Βουλή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες της επένδυσης.

 

(β) Προβλέπει ρητά τους δανειοθαλάμους για την προμήθεια αδρανών υλικών, τους αποθεσιοθαλάμους, τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας κ.λ.π. εφόσον αυτά είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου.

 

(γ) Μπορεί να προβλέπει και τη προσφυγή στη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια προετοιμασίας του φακέλου δημοπράτησης ορίζεται σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της έγκρισης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων στην Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία. Σε ειδικές περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας, η παρούσα προθεσμία δύναται να παραταθεί για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Με την ολοκλήρωση του φακέλου δημοπράτησης, η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες δημοπράτησης της επένδυσης, σύμφωνα και με τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση ένταξης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

5. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες και το έργο της Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρείαολοκληρώνονται με την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

 

6. Με την έκδοση του Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου του άρθρου 21 παράγραφος 1)γ, η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία παραδίδει το σύνολο των διαγωνιστικών κειμένων και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου στον κύριο του έργου και εξακολουθεί να τον συνδράμει έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών της οριστικής ανάθεσης.

 

7. Ο κύριος του έργου έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την οριστική ανάθεση, σύμφωνα με τους όρους του φακέλου δημοπράτησης του έργου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.