Νόμος 3855/10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μητρώο και Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών στο οποίο καταχωρούνται οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες και άλλα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την έννοια του παρόντος νόμου.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, ο τρόπος οργάνωσης, η διαδικασία, τα κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρηση στις μερίδες του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, ζητήματα σχετικά με την ενημέρωση, τη διαγραφή και την τροποποίηση των καταχωρήσεων, ο τρόπος διαχείρισης και αξιοποίησης των στοιχείων του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών αφορούν ιδίως στην τεχνική και οικονομική επάρκεια της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών και στην εμπειρία της σε έργα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται επίσης, οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, τα κριτήρια που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, τα ασυμβίβαστα με το έργο τους, οι εις βάρος τους διοικητικές κυρώσεις, τα όργανα που επιβάλλουν αυτές, οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

3. Με όμοια απόφαση, θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών σχετικά με τις αρχές και τις δεσμεύσεις που οφείλουν να τηρούν οι καταχωρημένες στο αντίστοιχο μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία και η σωστή ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

 

4. Στο μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών καταχωρίζονται στοιχεία των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης για την παρακολούθηση επίτευξης του εθνικού ενδεικτικού στόχου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και τηρώντας την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.