Νόμος 3842/10 - Άρθρο 75

Άρθρο 75: Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Κυρώσεις - Ποινές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υποπεριπτώσεις α)α', α)β' και α)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α. Για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων ή τηρούντες βιβλία Α' κατηγορίας 300 € και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε 400 €.

 

α)β. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας 600 € και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε 800 €.

 

α.γ. Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας 900 € και για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε 1.200 €.}

 

2. Στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997) η φράση 880 € αντικαθίσταται σε 1.200 €.

 

3. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά τα πρόστιμα για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 και τις παραβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου, περιορίζονται κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό, στο ένα δεύτερο (1/2) αυτών εάν το ύψος του προστίμου καταβληθεί εφάπαξ και είναι μέχρι 1.200 €, εάν το ποσό υπερβαίνει τα 1.200 € μειώνεται στο ένα δεύτερο (1/2) εάν καταβληθεί το 30% αυτού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο πρακτικό του συμβιβασμού.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 9 διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός δεν συντελείται αν κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών δεν καταβληθεί ποσό ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) του οφειλόμενου, κύριου και πρόσθετου φόρου ή προστίμου, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο πρακτικό του συμβιβασμού.}

 

5. Το αφορολόγητο όριο της κλίμακας του άρθρου 9 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) δεν εφαρμόζεται στις χρήσεις εκείνες για τις οποίες καταλογίζονται αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997) και των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου και νόμου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 66, 67 και 68 του νόμου 2238/1994.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.