Νόμος 3763/09 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μισθών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Μισθών, υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους).

 

β. Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών είναι η ενιαία διενέργεια ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων του προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

 

γ. Η Γενική Διεύθυνση Μισθών αποτελείται από: 6 Διευθύνσεις μετά των Τμημάτων τους, οι οποίες συνιστώνται με τον παρόντα νόμο και από τη Διεύθυνση 22η Μισθολογίου και τη Διεύθυνση 50ή Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισμού, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εσωτερικών, Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και εφεξής υπάγονται στη συνιστώμενη Γενική Διεύθυνση, καθώς και από 1 Ανεξάρτητο Τμήμα που συνιστάται με τον παρόντα νόμο.

 

δ. Η Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Συντάξεων.

 

2. Η διάρθρωση της μετονομαζόμενης κατά το στοιχείο γ' της προηγούμενης παραγράφου Διεύθυνσης και των έξι συνιστώμενων Διευθύνσεων καθορίζεται ως εξής:

 

α. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισμού, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Εσωτερικών, Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (πρώην Διεύθυνση 50ή).

 

Τμήμα Α': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Τμήμα Β': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισμού.

 

Τμήμα Γ': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Τμήμα Δ': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείου Εσωτερικών, Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

β. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μακεδονίας - Θράκης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λειτουργών και μισθοδοτούμενων με ειδικά μισθολόγια, Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Κληρικών.

 

Τμήμα Α': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Τμήμα Β': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Υπουργείων Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μακεδονίας - Θράκης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Τμήμα Γ': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών λειτουργών και μισθοδοτούμενων με ειδικά μισθολόγια, Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Κληρικών.

 

γ. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και υπαλλήλων Νοσοκομείων.

 

Τμήμα Α': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Τμήμα Β': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Νοσοκομείων Περιφέρειας Αττικής.

Τμήμα Γ': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων Νοσοκομείων λοιπής Ελλάδας.

 

δ. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διοικητικών υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Τμήμα Α': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής και διοικητικών υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Τμήμα Β': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης.

 

Τμήμα Γ': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λοιπών Περιφερειών.

 

ε. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Τμήμα Α': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής.

 

Τμήμα Β': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης.

 

Τμήμα Γ': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λοιπών Περιφερειών.

 

στ. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

Τμήμα Α': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης.

 

Τμήμα Β': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού λοιπών Περιφερειών.

 

Τμήμα Γ': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

ζ. Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

 

Τμήμα Α': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών μονίμων στελεχών του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

Τμήμα Β': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών μονίμων στελεχών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Λιμενικού Σώματος, Πυροσβεστικού Σώματος και Αγροφυλακής.

 

Τμήμα Γ': Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών μονίμων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

η. Ανεξάρτητο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου.

 

3. α. Τα κατ' ιδίαν Τμήματα των Διευθύνσεων της προηγούμενης παραγράφου έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

Παραλαβή, ταξινόμηση, έλεγχος και επεξεργασία των πράξεων μεταβολών της υπηρεσιακής και οικογενειακής κατάστασης των μισθοδοτούμενων.
Έλεγχος των απαραίτητων δεδομένων για τη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος εκκαθάρισης αποδοχών και ενημέρωση των αρχείων προσωπικού.
Εκκαθάριση αποδοχών, επιδομάτων, λοιπών αμοιβών και εκτύπωση μισθολογικών καταστάσεων.
Αποστολή στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

β. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 ανήκει και η κοινοποίηση στοιχείων μισθοδοσίας στις περιπτώσεις που αυτή δεν βαρύνει το Δημόσιο.

 

γ. Το Ανεξάρτητο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων στις Διευθύνσεις Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών.
Διεκπεραίωση εγγράφων.
Καταχώρηση στα βιβλία πρωτοκόλλου των σχεδίων εξερχόμενων εγγράφων.
Χορήγηση σχετικών αντιγράφων
Επιμέλεια δακτυλογράφησης και παραβολής των σχετικών εγγράφων.

 

4. Της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του παρόντος άρθρου προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό Α' του Κλάδου Δημοσιονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

5. Για τη στελέχωση των Διευθύνσεων και του Ανεξάρτητου Τμήματος της παραγράφου 2, στους υφιστάμενους κλάδους προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους συνιστώνται επιπλέον οι παρακάτω θέσεις: 110 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 110 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 127 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Δ-Α του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 3 θέσεις υπαλλήλων με βαθμούς Ε-Β του κλάδου Δημοσιονομικών, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ως προς τα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και επόμενα του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως ισχύουν.

 

6. Η στελέχωση των ανωτέρω θέσεων σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 30% γίνεται με διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται με μέριμνα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται η κατανομή των θέσεων κατά κλάδο εντός του προβλεπόμενου ποσοστού, η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού, καθώς και κάθε συναφές θέμα.

 

Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού) και περίληψη της σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευση της στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός 10 ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 10 ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Οι σχετικοί πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προς έλεγχο νομιμότητας.

 

7. Η στελέχωση των υπόλοιπων θέσεων των Διευθύνσεων και του Ανεξάρτητου Τμήματος γίνεται με υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετατάσσονται από το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα των υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετατάσσονται από το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου στις Διευθύνσεις και το Ανεξάρτητο Τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών.

 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων της παραγράφου 2. Με όμοιες αποφάσεις δύνανται να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες αυτών και να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.