Νόμος 3762/09 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το μόνιμο προσωπικό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, το οποίο:

 

i) έχει υποβάλει έγγραφη αίτηση απόλυσης εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005) προθεσμίας, και

 

ii) δεν υποβάλλει αμετάκλητη αίτηση ανάκλησης της υποβληθείσας αίτησης απόλυσης του εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, απολύεται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 3371/2005 εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας του εδαφίου ϋ της παραγράφου αυτής.

 

β. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1358/1983 (ΦΕΚ 64/Α/1983) και για την αυτοδίκαιη και υποχρεωτική απόλυση τους από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΓΚΠ - ΟΤΕ), όπως αυτός ίσχυε κατά την ημερομηνία ισχύος του νόμου [Ν] 3371/2005.

 

2. Ειδικά για τους ασφαλισμένους που απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 143 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008).

 

3. α) Η δαπάνη που θα προκύψει αφ' ενός από την αναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου ασφάλισης με βάση το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη στον Κλάδο Σύνταξης και στον Κλάδο Υγείας και αφ' ετέρου από το ποσό των συντάξεων που θα χορηγήσει ο Κλάδος Σύνταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων βαρύνει τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Από το καταβαλλόμενο ποσό για συντάξεις με βάση την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου δεν παρακρατείται η αναλογούσα εισφορά συνταξιούχου υπέρ του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος του Κλάδου Υγείας του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

β) Το σύνολο των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη για την αναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου ασφάλισης, καθώς και το ποσό των συντάξεων που θα χορηγήσει ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, βαρύνουν τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

γ) Το σύνολο των εισφορών των εργαζομένων για την αναγνώριση κάθε πλασματικού χρόνου ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος βαρύνει τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Η δαπάνη που θα προκύψει για την άμεση καταβολή των χορηγιών του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος - Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος θα καλυφθεί με τη χορήγηση μακρόχρονου άτοκου δανείου από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από ειδική οικονομική μελέτη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης της ανωτέρω δαπάνης στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ολοκλήρωση της εθελουσίας εξόδου του μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.