Νόμος 3689/08 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Αξιολόγηση Ήθους και Συμπεριφοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Ιουνίου του έτους, που ακολουθεί το έτος της εγγραφής στη Σχολή, σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Σπουδών, με διευρυμένη σύνθεση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3, οι επιτυχόντες εκπαιδευόμενοι, ανεξάρτητα από το βαθμό που έχουν λάβει κατά τις προηγούμενες αξιολογήσεις, κρίνονται ως προς το αν θεωρούνται κατάλληλοι για την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων, που πρόκειται να τους ανατεθούν. Η κρίση αυτή μπορεί να αποβεί αρνητική, μόνο εφόσον διαπιστωθεί, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, ότι ο εκπαιδευόμενος δεν διαθέτει το προσήκον δικαστικό ήθος ή ότι εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία, βασίμως, θα δυσχεραίνουν τη συνεργασία του με τους συναδέλφους και τους λοιπούς παράγοντες απονομής της δικαιοσύνης ή θα πλήττουν ανεπανόρθωτα το προσωπικό του κύρος ή το κύρος της δικαιοσύνης.

 

2. Για τις διαπιστώσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του εκπαιδευομένου, η προσωπική αντίληψη των προσώπων που μετέχουν στη συνεδρίαση, καθώς και τα πορίσματα του ψυχιατρικού ελέγχου, στον οποίο είχε υποβληθεί ο εκπαιδευόμενος, προκειμένου να συμμετάσχει στον εισαγωγικό διαγωνισμό, ή της τυχόν περαιτέρω ψυχιατρικής διερεύνησης της προσωπικότητας του κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Η ψυχιατρική αυτή διερεύνηση διενεργείται από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου, μετά από παραπομπή του εκπαιδευομένου, με απόφαση του Διευθυντή Κατάρτισης.

 

3. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σπουδών προσκαλούνται από τον πρόεδρο του και συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου δύο διδάσκοντες, οι οποίοι κατά το προηγηθέν δεύτερο στάδιο της κατάρτισης συμπλήρωσαν συνολικώς τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας στο τμήμα, του οποίου οι εκπαιδευόμενοι πρόκειται να αξιολογηθούν. Προσκαλείται, επίσης, και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης σε κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία, που είχε υπό την ευθύνη του τον εκπαιδευόμενο που πρόκειται να αξιολογηθεί και θεωρείται από αυτόν ακατάλληλος για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων.

 

4. Η απόφαση του Συμβουλίου Σπουδών λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία και εκδίδεται εντός του δεύτερου πενθημέρου του μηνός Ιουνίου. Ο θιγόμενος, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, δικαιούται να προσφύγει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, το οποίο συνέρχεται και αποφασίζει εντός πενθημέρου από την κατάθεση της προσφυγής. Εάν η απόφαση για την ακαταλληλότητα επικυρωθεί, ο εκπαιδευόμενος διαγράφεται οριστικά από τη Σχολή.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.