Νόμος 3669/08 - Άρθρο 94

Άρθρο 94: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εγγραφή, η κατάταξη ή η αναθεώρηση της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

2. Η Επιτροπή αρνείται την εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή την κατάταξη στην κατηγορία ή τάξη για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, αν από τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 92 του παρόντος κρίνει ότι η επιχείρηση αυτή δεν έχει την απαιτούμενη τεχνική ιδιότητα και τεχνική ικανότητα, με βάση τα κριτήρια του παρόντος κεφαλαίου.

 

3. Η Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εισηγείται τη λήψη μέτρων σχετικά με τη βελτίωση του τρόπου τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, σχετικά με τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πιστοποιητικά Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων παρακολουθεί την Τήρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εκθέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.