Νόμος 3669/08 - Άρθρο 117

Άρθρο 117: Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του παρόντος μέρους δεν εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις έργων οι οποίες, στο πλαίσιο του προεδρικού διατάγματος 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/2007), με το οποίο μεταφέρθηκε η Οδηγία 2004/17/ΕΚ (L 134/2004) στο ελληνικό δίκαιο, συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος και για τις δραστηριότητες αυτές, ούτε στις δημόσιες συμβάσεις έργων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και των άρθρων 19, 21 και 23 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.