Νόμος 3666/08 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Δημόσιες προμήθειες και διαχείριση δημόσιων οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε Κράτος Μέρος σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του νομικού του συστήματος κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να θεσπίσει κατάλληλα συστήματα προμηθειών, με βάση τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και αντικειμενικά κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων, το οποία είναι αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων, για την πρόληψη της διαφθοράς. Τα συστήματα αυτά, τα οποία μπορούν να λαμβάνουν υπόψη κατάλληλες τιμές κατωφλίου στην εφαρμογή τους αφορούν, μεταξύ άλλων:

 

(α) Τη δημόσια διάδοση πληροφοριών σχετικό με τις διαδικασίες και τις συμβάσεις προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις προσκλήσεις προσφοράς σε διαγωνισμούς και σχετικές πληροφορίες για την κατακύρωση των συμβάσεων, οι οποίες θα δίνουν στους προτιθέμενους να διαγωνιστούν επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουν και να υποβάλουν τις προσφορές τους.

 

(β) Τη θέσπιση, εκ των προτέρων, προϋποθέσεων για τη συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και κατακύρωσης και των κανόνων του διαγωνισμού, και τη δημοσιοποίησή τους.

 

(Υ) Τη χρήση αντικειμενικών και προκαθορισμένων κριτηρίων για τις αποφάσεις περί δημόσιων προμηθειών, ώστε να διευκολύνεται η μεταγενέστερη επαλήθευση της ορθής εφαρμογής των κανόνων ή των διαδικασιών.

 

(δ) Ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικής αναθεώρησης, που περιλαμβάνει επίσης ένδικα βοηθήματα σε περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι κανόνες ή οι διαδικασίες που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

 

(ε) Όπου αρμόζει, μέτρα για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τις προμήθειες, όπως δήλωση ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες δημόσιες προμήθειες, διαδικασίες ελέγχου και προϋποθέσεις κατάρτισης του προσωπικού.

 

2. Κάθε Κράτος Μέρος, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του νομικού του συστήματος, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 

(α) Διαδικασίες για την εφαρμογή του εθνικού προϋπολογισμού.

(β) Έγκαιρη αναφορά σχετικά με τα έσοδα και τις δαπάνες.

(γ) Σύστημα λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων και σχετικής επίβλεψης.

(δ) Αποτελεσματικό και αποδοτικά συστήματα διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου, και

(ε) Όπου αρμόζει, διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζει η παρούσα παράγραφος.

 

3. Κάθε Κράτος Μέρος λαμβάνει τα αστικά και διοικητικά μέτρα που απαιτούνται, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής νομοθεσίας του, για να διατηρηθεί η ακεραιότητα των λογιστικών βιβλίων, αρχείων, οικονομικών καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που αφορούν τα δημόσια έξοδα και έσοδα και για να προληφθεί η νόθευση των εγγράφων αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.