Νόμος 3666/08 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Εκπαίδευση και τεχνική συνδρομή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε Κράτος Μέρος στο βαθμό που είναι απαραίτητο, αρχίζει, αναπτύσσει ή βελτιώνει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό του, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στους ακόλουθους τομείς:

 

(α) Αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη, ανίχνευση, έρευνα, τιμωρία και έλεγχο της διαφθοράς συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μεθόδων συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και ανακρίσεων.

(β) Δημιουργία ικανότητας ανάπτυξης και σχεδιασμού στρατηγικής πολιτικής κατά της διαφθοράς.

(γ) Εκπαίδευση των αρμόδιων αρχών για την προετοιμασία αιτήσεων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας Σύμβασης.

(δ) Αξιολόγηση και ενίσχυση των θεσμών, της διοίκησης των δημόσιων υπηρεσιών και της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων προμηθειών, και του ιδιωτικού τομέα.

(ε) Πρόληψη και καταπολέμηση της μεταφοράς των προϊόντων εγκλημάτων που ορίζονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και ανάκτηση των εν λόγω προϊόντων.

(στ) Ανίχνευση και πάγωμα της μεταφοράς των προϊόντων εγκλημάτων που ορίζονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

(ζ) Παρακολούθηση της κίνησης των προϊόντων εγκλημάτων που ορίζονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη των εν λόγω προϊόντων.

(η) Κατάλληλοι και αποτελεσματικοί νομικοί και διοικητικοί μηχανισμοί και μέθοδοι για τη διευκόλυνση της επιστροφής των προϊόντων εγκλημάτων που ορίζονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

(θ) Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων που συνεργάζονται με τις δικαστικές αρχές, και

(ι) Εκπαίδευση στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και σε γλώσσες.

 

2. Τα Κράτη Μέρη, σύμφωνα με τις δυνατότητες τους εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν αμοιβαία το ευρύτερο δυνατό φάσμα τεχνικής συνδρομής ιδίως προς όφελος των αναπτυσσόμενων χωρών, στα αντίστοιχα σχέδια και προγράμματά τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς συμπεριλαμβανομένης της υλικής υποστήριξης και εκπαίδευσης στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και της εκπαίδευσης και συνδρομής και της αμοιβαίας ανταλλαγής σχετικής εμπειρίας και ειδικών γνώσεων, που διευκολύνουν τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μερών στους τομείς της έκδοσης και της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής.

 

3. Τα Κράτη Μέρη ενισχύουν, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, τις προσπάθειες μεγιστοποίησης των λειτουργικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και στο πλαίσιο σχετικών διμερών και πολυμερών συμφωνιών ή ρυθμίσεων.

 

4. Τα Κράτη Μέρη εξετάζουν το ενδεχόμενο αμοιβαίας αρωγής, μετά από αίτημα, στη διεξαγωγή εκτιμήσεων, μελετών και ερευνών που αφορούν τους τύπους, τις αιτίες, τις επιπτώσεις και τις δαπάνες της διαφθοράς στις αντίστοιχες χώρες τους με σκοπό την ανάπτυξη, με τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών και της κοινωνίας, στρατηγικών και προγραμμάτων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

 

5. Για να διευκολυνθεί η ανάκτηση των προϊόντων εγκλημάτων που ορίζονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, τα Κράτη Μέρη μπορούν να συνεργάζονται για να παρέχουν αμοιβαία τα ονόματα εμπειρογνωμόνων που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου αυτού.

 

6. Τα Κράτη Μέρη εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης υποπεριφερειακών, περιφερειακών και διεθνών διασκέψεων και σεμιναρίων για την προώθηση της συνεργασίας και της τεχνικής συνδρομής και την αναβίωση συζητήσεων σχετικά με προβλήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών προβλημάτων και αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών με οικονομίες σε διαδικασία μετάβασης.

 

7. Τα Κράτη Μέρη εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας εθελοντικών μηχανισμών, με σκοπό να συμβάλουν οικονομικά στις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών και των χωρών με οικονομίες σε διαδικασία μετάβασης για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, μέσω προγραμμάτων και σχεδίων τεχνικής συνδρομής.

 

8. Κάθε Κράτος Μέρος εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει εθελοντική συνεισφορά στο Γραφείο Ναρκωτικών και Εγκλήματος των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό τη στήριξη, μέσω του Γραφείου, προγραμμάτων και σχεδίων στις αναπτυσσόμενες χώρες για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.