Νόμος 3491/06 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η Επιτροπή της παραγράφου 1 αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Γενική Γραμματέα Ισότητας, η οποία συμμετέχει και ως μέλος, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, της οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, από τρεις (3) εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, από έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, τρεις (3) εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς και 2 πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με ειδική γνώση ή εμπειρία στα θέματα ισότητας των φύλων. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής.

 

3. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή της παραγράφου 1 υποχρεούνται να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι μέσα στην προθεσμία αυτή, η Επιτροπή συγκροτείται και συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά μέλη έως την υπόδειξη και το διορισμό των εκπροσώπων των φορέων. Στην Επιτροπή καλούνται και συμμετέχουν, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή και άλλων Υπουργείων και των Περιφερειών της Χώρας. Ο ορισμός των μελών της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

4. Έργο της Επιτροπής της παραγράφου 1 είναι η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών για τη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν τη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, σύμφωνα και με το διεθνές και ευρωπαϊκό κεκτημένο, η υποβολή προτάσεων και μέτρων για την εφαρμογή τους, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

5. Η διοικητική, επιστημονική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 1 ανατίθεται στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Για την επιστημονική τεκμηρίωση του έργου της Επιτροπής της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας συνεργάζονται με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 42/1994 (ΦΕΚ 33/Α/1994), όπως ισχύει.

 

Για την υποβοήθηση του έργου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να συνιστώνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή έργου με πρόσωπα που ορίζονται από δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή είναι επιστήμονες με ειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση για τα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.