Νόμος 3469/06 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Μουσείο διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε μέλη, ως ακολούθως:

 

α. Τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, ως Πρόεδρο.

 

β. Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στο Εθνικό Τυπογραφείο, οι οποίοι προτείνονται, με τα αναπληρωματικά τους μέλη, από το σύλλογο εργαζομένων του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

γ. Δύο μέλη που επιλέγονται, με τα αναπληρωματικά τους, από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τα οποία έχουν τα αντίστοιχα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Μουσείου.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, διορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αναπληρωματικά μέλη αυτού, καθώς και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ένα από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται με την υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η θητεία των μελών, πλην του Προέδρου, είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός συνεδριάσεων ανά μήνα, καθώς και η αποζημίωση ανά μήνα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του γραμματέα αυτού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Κατά τα λοιπά, η σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)), όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού του Μουσείου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.