Νόμος 3469/06 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου επιβάλλεται σε όποιον παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 πρόστιμο μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το ύψος του επιδιωκόμενου κέρδους. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Η πράξη επιβολής προστίμου δεν ανακαλείται.

 

2. Αν η παράβαση αφορά στο Τεύχος Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, τα πρόστιμα που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.