Νόμος 3421/05

Ν3421/2005: Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3421/2005: Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 302/Α/2005), 13-12-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις - Έννοιες και ορισμοί

 

Άρθρο 2: Γενικές έννοιες και ορισμοί

Άρθρο 3: Ηλικία

Άρθρο 4: Έκταση εφαρμογής διατάξεων

 

Κεφάλαιο Β: Διάκριση - Διάρκεια στρατιωτικών υποχρεώσεων

 

Άρθρο 5: Διακρίσεις της στρατιωτικής υποχρέωσης

Άρθρο 7: Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση

Άρθρο 8: Διαδικασία - δικαιολογητικά για την υπαγωγή στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης

 

Κεφάλαιο Γ: Καταγραφή αρρένων - προεργασίες στράτευσης - κατανομή στους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων

 

Άρθρο 12: Κατανομή στρατευσίμων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων - Μεταφορά από έναν κλάδο σε άλλο

 

Κεφάλαιο Δ: Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης - αναβολή κατάταξης στις ένοπλες δυνάμεις

 

Άρθρο 13: Απαλλαγή από τη στράτευση

Άρθρο 14: Αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας

Άρθρο 15: Αναβολή κατάταξης νοσηλευομένων

Άρθρο 16: Αναβολή κατάταξης κρατουμένων

Άρθρο 17: Αναβολή κατάταξης λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες, του εσωτερικού ή του εξωτερικού

Άρθρο 18: Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 19: Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας κατόχων διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες

Άρθρο 19Α: Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)

Άρθρο 20: Αναβολή κατάταξης υποψήφιων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής

Άρθρο 21: Αναβολή κατάταξης για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας

Άρθρο 22: Αναβολή κατάταξης ναυτολογημένων

Άρθρο 23: Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού

Άρθρο 24: Αναβολή κατάταξης πατέρων δύο ζώντων τέκνων

Άρθρο 25: Αναβολή κατάταξης μόνιμων κατοίκων εξωτερικού

Άρθρο 26: Αναβολή κατάταξης υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους

Άρθρο 27: Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων

Άρθρο 28: Αναβολή κατάταξης υποψήφιων βουλευτών - ευρωβουλευτών - περιφερειαρχών - δημάρχων

Άρθρο 29: Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους

 

Κεφάλαιο Ε: Πρόσκληση - κατάταξη - υγειονομική εξέταση και επανεξέταση στρατεύσιμων και οπλιτών

 

Άρθρο 31: Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις

Άρθρο 32: Υγειονομική εξέταση και επανεξέταση οπλιτών

Άρθρο 33: Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια

Άρθρο 34: Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 35: Διαδικασία - προϋποθέσεις επανεξέτασης σωματικής ικανότητας στρατευσίμων και εφέδρων

Άρθρο 36: Επανεξέταση σωματικής ικανότητας ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5) με αίτησή τους

Άρθρο 37: Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

 

Άρθρο 41: Άδειες απουσίας

Άρθρο 42: Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

Άρθρο 43: Εξαγορά - Άρση πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων

 

Κεφάλαιο Ζ: Προσωρινή - οριστική απόλυση από τις ένοπλες δυνάμεις - Εφεδρεία - Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων

 

Άρθρο 45: Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές των υποψήφιων Βουλευτών - Ευρωβουλευτών - Περιφερειαρχών - Δημάρχων

Άρθρο 47: Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών

Άρθρο 49: Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων

 

Κεφάλαιο Η: Ανυπότακτοι - λιποτάκτες

 

Άρθρο 51: Ανυπότακτοι

Άρθρο 52: Λιποτάκτες

Άρθρο 53: Στερήσεις ανυπότακτων και λιποτακτών

Άρθρο 54: Αποδημία

 

Κεφάλαιο Θ: Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών

 

Άρθρο 55: Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών

Άρθρο 56: Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε Ένοπλες Δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 57: Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της Ηλικίας τους

Άρθρο 58: Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων τέκνων ή αδελφών προσώπων που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα ή απεβίωσαν ή τραυματίσθηκαν εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας

 

Κεφάλαιο Ι: Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης

 

Άρθρο 59: Γενικές διατάξεις και ορισμοί

Άρθρο 60: Διάρκεια της άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης

Άρθρο 61: Τρόπος εκπλήρωσης της εναλλακτικής υπηρεσίας

Άρθρο 62: Υπαγωγή των αντιρρησιών συνείδησης

Άρθρο 63: Δικαιολογητικά, προθεσμίες και διαδικασία υπαγωγής και κατάταξης

Άρθρο 64: Πρόσκληση - Ανάληψη υπηρεσίας - Έκπτωση

Άρθρο 65: Τελικές διατάξεις για την άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδηση

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Ειδικές διατάξεις για στρατολογικά θέματα

 

Άρθρο 66: Αρμοδιότητες για στρατολογικά θέματα - Προσφυγές

Άρθρο 68: Δαπάνες κίνησης των καλουμένων για κατάταξη

Άρθρο 69: Στρατευόμενοι υπάλληλοι

Άρθρο 70: Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων

Άρθρο 72: Τελικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 73: Γενικά

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Θέματα προσωπικού

 

Άρθρο 75: Ρυθμίσεις θεμάτων στρατιωτικού προσωπικού

Άρθρο 78: Ρυθμίσεις θεμάτων πολιτικού προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Ένταξη εθελοντριών υπαξιωματικών στο κοινό στρατολογικό σώμα

 

Άρθρο 82: Προϋποθέσεις ένταξης

Άρθρο 86: Τροποποίηση του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 Περί τροποποιήσεως - συμπληρώσεως και αποκαταστάσεως του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1324/1949 Περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου

 

Κεφάλαιο ΙΕ: Καταργούμενες διατάξεις - έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 88: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 89

Άρθρο 90: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 13-12-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.