Νόμος 3402/05 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος (ΨΚΒΕ), το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Στο ως άνω Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπάγεται και το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας με την επωνυμία Ειδικός Παιδικός Σταθμός του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος, το οποίο λειτουργούσε στο πλαίσιο του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος. Ως ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ορίζεται η 01-01-2006.

 

2. Από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του πρώην Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος περιέρχεται αυτοδικαίως στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου. Εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας, η οποία περιέρχεται στην κυριότητά του σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων. Η έκθεση απογραφής της ακίνητης περιουσίας του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου. Το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία αυτού, για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους που τέθηκαν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.

 

3. Α. Όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής. Στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης συνιστάται μία οργανική θέση Διοικητή με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. Ο Διοικητής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με διετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται Ο Διοικητής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να έχει εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και στην άσκηση επιτελικών καθηκόντων σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ικανότητες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

 

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης είναι επταμελές και αποτελείται από:

 

α) Το Διοικητή, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β) Τρία μέλη με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, τα οποία ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

γ) Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

 

δ) Έναν εκπρόσωπο του φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το ως άνω σωματείο.

 

ε) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των εργαζομένων στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης.

 

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλείται εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και κάθε υπηρεσιακός παράγοντας ή εκπρόσωπος οποιουδήποτε επιστημονικού, ερευνητικού ή τοπικού φορέα, ο οποίος συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα μέλος ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του Διοικητή και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005).

 

Επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του Διοικητή του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, για σπουδαίο λόγο σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του, αζημίως για το Δημόσιο, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις του Διοικητή του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση για τα μέλη και το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, καταρτίζεται νέος Οργανισμός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Με τον Οργανισμό ορίζεται η διάρθρωση των υπηρεσιών του, προσδιορίζονται οι Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου αυτού, καθώς και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του, κατανέμονται οι τυχόν κενές ή κενούμενες θέσεις προσωπικού του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος και του Ειδικού Παιδικού Σταθμού του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος, οι οποίες μεταφέρονται στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και ορίζονται τα πρόσθετα προσόντα για την κατάληψή τους. Μέχρι την έκδοση του νέου Οργανισμού, το Ίδρυμα λειτουργεί σύμφωνα με τον υφιστάμενο Οργανισμό και τις λοιπές διατάξεις που το διέπουν, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με την υφιστάμενη διάρθρωση των υπηρεσιών και το προσωπικό που υπηρετεί, καταργούμενης της θέσης του Γενικού Διευθυντή.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος υποχρεούται, αμέσως μετά τη θέσπιση του νέου Οργανισμού του Ιδρύματος, στην κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στον Εσωτερικό Κανονισμό καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια της διοικήσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας του Ιδρύματος. Μέχρι την έκδοση αυτού, εφαρμόζεται ο υφιστάμενος Εσωτερικός Κανονισμός.

 

5. Το προσωπικό του Ιδρύματος που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά την ημερομηνία μετατροπής του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μεταφέρεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπηρετεί με την ίδια σχέση εργασίας και ειδικότητα. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τυχόν προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έκτακτο προσωπικό συνεχίζει να εργάζεται μέχρι τη λήξη της σύμβασής του και με τους όρους αυτής. Το προσωπικό που μεταφέρεται, υπάγεται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), λαμβάνει τα επιδόματα και τις παροχές του προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του που έχει διανυθεί στο Ίδρυμα λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη και θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία θα μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών μέχρι την πλήρη εξίσωσή τους με τις αποδοχές της νέας τους θέσης.

 

Οι κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού για σχηματισμό κεφαλαίων εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος του νόμου [Ν] 103/1975 (ΦΕΚ 167/Α/1975), από την ημερομηνία μετατροπής του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αποτελούν έσοδο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, στον προϋπολογισμό του οποίου εγγράφονται πιστώσεις για την καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους υπαλλήλους που αποχωρούν από την υπηρεσία. Αναλογία του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος του νόμου [Ν] 103/1975 σε κάθε περίπτωση δικαιούνται οι εργαζόμενοι από την ημερομηνία έναρξης των κρατήσεων επί των αποδοχών τους για το σχηματισμό κεφαλαίων αυτού, για δε το προηγούμενο διάστημα λαμβάνουν αναλογία της αποζημίωσης εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988).

 

6. Η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών του Ιδρύματος μετά την έναρξη λειτουργίας του ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 496/1974 και του νόμου 2362/1995. Οι δαπάνες του υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού, καθώς και οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών γίνονται σε βάρος των Κωδικών Αριθμών Εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.