Νόμος 3378/05

Ν3378/2005: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3378/2005: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη), (ΦΕΚ 203/Α/2005), 19-08-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη), που υπογράφηκε στη Βαλέτα στις 16-01-1992, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (αναθεωρημένη)

 

Τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και τα άλλα Κράτη που είναι Συμβαλλόμενα Μέρη στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Σύμβαση και υπογράφουν την παρούσα (αναθεωρημένη) Σύμβαση.

 

Θεωρώντας ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να επιτύχει μια στενότερη σύνδεση ανάμεσα στα μέλη του, με κύριο στόχο να διαφυλάξει και να προωθήσει τα ιδεώδη και τις αρχές, που αποτελούν την κοινή τους κληρονομιά.

 

Έχοντας υπ όψιν την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Σύμβαση, που υπεγράφη στο Παρίσι στις 19-12-1954 και ιδιαίτερα τα άρθρα της 1 και 5.

 

Έχοντας υπ όψιν τη Σύμβαση για την Προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης που υπεγράφη στη Γρανάδα στις 03-10-1985.

 

Έχοντας υπ όψιν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Αδικήματα σχετικά με τα Πολιτιστικά Αγαθά, η οποία υπεγράφη στους Δελφούς στις 23-06-1985.

 

Έχοντας υπ όψιν τις Συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως [του Συμβουλίου της Ευρώπης] που αφορούν στην Αρχαιολογία, και ιδιαίτερα τις Συστάσεις 848(1978), 921 (1981) και 1072 (1988).

 

Έχοντας υπ όψιν την υπ' αριθμό R (89) 5 Σύσταση σχετικά με την προστασία και την ανάδειξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της επιχείρησης σχεδιασμού των πόλεων και της υπαίθρου.

 

Υπενθυμίζοντας ότι η αρχαιολογική κληρονομιά αποτελεί βασικό παράγοντα για τη γνώση της ιστορίας των πολιτισμών.

 

Αναγνωρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή αρχαιολογική κληρονομιά, που είναι μάρτυρας της αρχαίας ιστορίας, απειλείται σοβαρά με καταστροφή, τόσο από την αύξηση του αριθμού των μεγάλων αναπτυξιακών έργων όσο και από φυσικά αίτια, από τις λαθραίες ή τις χωρίς επιστημονική μέθοδο ανασκαφές, ή ακόμα κι από την ανεπαρκή πληροφόρηση της κοινής γνώμης.

 

Επιβεβαιώνοντας ότι είναι σημαντικό να θεσπισθούν, όπου ακόμη δεν υπάρχουν, οι επιβαλλόμενες διαδικασίες διοικητικού και επιστημονικού ελέγχου και ότι πρέπει η μέριμνα για τη διαφύλαξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς να αντανακλάται στη χωροταξική πολιτική των πόλεων και της υπαίθρου και στις στρατηγικές της πολιτιστικής αναπτύξεως,

 

Υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς εναπόκειται όχι μόνον στο άμεσα ενδιαφερόμενο Κράτος αλλά στο σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι φθοράς και να προωθηθεί η συντήρηση με την ενθάρρυνση των ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων και εμπειριών,

 

Διαπιστώνοντας την αναγκαιότητα συμπληρώσεως των αρχών που διατυπώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς, που υπεγράφη στο Λονδίνο στις 06-05-1969, ως συνέπεια της εξελίξεως των αναπτυξιακών πολιτικών στις ευρωπαϊκές χώρες,

 

Συμφώνησαν τα εξής:

 

Άρθρο 1: Ορισμός της αρχαιολογικής κληρονομιάς

Άρθρο 2: Αναγνώριση της (αρχαιολογικής) κληρονομιάς και μέτρα προστασίας

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Ολοκληρωμένη προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς

Άρθρο 6: Χρηματοδότηση αρχαιολογικής έρευνας και συντηρήσεως

Άρθρο 7: Συλλογή και διάδοση της επιστημονικής πληροφορίας

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Ευαισθητοποίηση του κοινού

Άρθρο 10: Πρόληψη της παράνομης διακινήσεως στοιχείων της αρχαιολογικής κληρονομιάς

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Αμοιβαία τεχνική και επιστημονική βοήθεια

Άρθρο 13: Έλεγχος εφαρμογής της (αναθεωρημένης) Συμβάσεως

Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

 

Άρθρο δεύτερο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 αυτής.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-08-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.