Νόμος 3345/05 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 του νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 2: Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

 

1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι υπολογίζονται ως ποσοστό συμμετοχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας σε ποσοστό 2% και από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε ποσοστό 10%.

 

Τα ανωτέρω έσοδα εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποδίδονται ετησίως στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

2. Από τα έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το ένα δεύτερο (1/2) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ το υπόλοιπο ένα δεύτερο (1/2) διατίθεται προς κάλυψη δαπανών για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

 

Τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων διατίθενται, αποκλειστικά, προς κάλυψη δαπανών για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται ο τρόπος αναπλήρωσης των εσόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στην περίπτωση μείωσης των ετήσιων εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, σε σχέση με το προηγούμενο έτος είτε με αύξηση του ποσοστού απόδοσής τους είτε από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.}

 

2. Το άρθρο 3 του νόμου 2672/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 3: Κατανομή των εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

 

1. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς με τίτλο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου.

 

2. Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων γίνεται με ισόποσες μηνιαίες προκαταβολές, βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και η τελική τους εκκαθάριση γίνεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ' έτος ύστερα από γνώμη της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα έσοδα της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος σε ποσοστό από 1,4 % έως 1,6% επί του ποσού που κατανέμεται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών. Το ποσό που αναλογεί στο παραπάνω ποσοστό κατατίθεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο Έσοδα της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατ' έτος ύστερα από πρόταση της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών.

 

Ως κριτήρια κατανομής στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

 

α) Το πληθυσμιακό μέγεθος, οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις ανά εποχές και η δημογραφική τάση.

β) Το μήκος και η βατότητα του οδικού δικτύου.

γ) Το επίπεδο των κοινωνικών εξυπηρετήσεων.

δ) Η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων.

ε) Οι περιβαλλοντικές συνθήκες.

στ) Η οικονομική μειονεκτικότητα και οι δείκτες απασχόλησης.

 

5. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους.

 

6. Η κατανομή των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2672/1998 τροποποιείται ως εξής:

 

{Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό καλύπτεται το σύνολο των δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την καταβολή βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης και επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και κάθε αύξηση των κάθε είδους λειτουργικών δαπανών τους, που προκαλείται από αποφάσεις των κεντρικών οργάνων του Κράτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πρώτη περίπτωση και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού στις λοιπές περιπτώσεις, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα με τεχνικό ή λεπτομερειακό χαρακτήρα, αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.}

 

4. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-07-2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.