Νόμος 3335/05 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το άρθρο πέμπτο του νόμου [Ν] 1956/1991 (ΦΕΚ 113/Α/1991), που προστέθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995), όπως αυτό ισχύει, προστίθεται άρθρο έκτο και αναριθμείται το άρθρο έκτο σε άρθρο έβδομο, ως εξής:

 

{Άρθρο έκτο

 

1. Οι διατάξεις των τριών προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται αναλόγως και στις συμβάσεις, εάν και εφόσον υπογραφούν μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και των Κονσόρτσιουμ των εταιριών JSC STROYTRANSGAZ (πρώην Α/Ο STROYTRANS GAZ) και PROMETHEUS GAS SA, και για την κατασκευή του κλάδου προς Θράκη (Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη) του κύριου αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου και των υπολοίπων κλάδων αγωγών φυσικού αερίου και των σταθμών συμπίεσης φυσικού αερίου που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο της 19-12-1994, το οποίο τροποποιεί το Προσάρτημα με ημερομηνία 01-07-1993 της Διακρατικής Συμφωνίας της 07-10-1987 για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία, όπως αυτά κυρώθηκαν με το νόμο [Ν] 2299/1995 (ΦΕΚ 66/Α/1995).

 

2. Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, τα μηχανήματα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των ανωτέρω έργων θα επανεξαχθούν όχι βραδύτερα από τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης κατασκευής κάθε έργου μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και των Κονσόρτσιουμ των εταιρειών της προηγούμενης παραγράφου. Η πιο πάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για την επανεξαγωγή τμήματος του μηχανολογικού εξοπλισμού για ένα (1) ακόμη έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου υποχρεούται στην παροχή εγγύησης προς το Ελληνικό Δημόσιο (με αντίστοιχη υποχρέωση αντεγγύησης του Κονσόρτσιουμ προς τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) για την καταβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, των φόρων, δασμών, τελών και όλων των συναφών επιβαρύνσεων εισαγωγής σε σχέση με τα παραπάνω μηχανήματα, για την περίπτωση μη επανεξαγωγής τους.}

 

2. Οι συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων που έχουν συναφθεί από τις Εταιρίες Παροχής Αερίου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και δεν έχουν υποβληθεί, εμπρόθεσμα, στα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο νομιμότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 (ΦΕΚ 189/Α/1980), υποβάλλονται για την άσκηση του ελέγχου αυτού στα ανωτέρω κλιμάκια, μετά του σχετικού φακέλου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος. Αν η σύμβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980, όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.