Νόμος 3335/05 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 17 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των, κατ' εξουσιοδότησή του, εκδιδομένων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 έως 1.500.000 ευρώ. Για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για την αξιολόγηση της παραβατικής συμπεριφοράς, ως υπότροπης, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων.

 

Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και ανώτερο όριο του προστίμου. Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Πριν εκδοθεί η απόφαση επιβολής του προστίμου, καλείται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)), το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της παράβασης για να εκφέρει τις απόψεις του.

 

3. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του καθ' ύλην αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής απαιτείται η καταβολή ποσού ίσου με το 20% του επιβληθέντος προστίμου, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ.

 

4. Το ένδικο βοήθημα της προηγούμενης παραγράφου εκδικάζεται, κατά προτίμηση, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής του στη γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

 

Η συζήτηση επιτρέπεται να αναβληθεί, μία μόνο φορά, για σπουδαίο λόγο, σε δικάσιμο που δεν απέχει από την αρχική περισσότερο από έναν (1) μήνα.

 

5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)) και αποτελούν πόρο σε ποσοστό 50% του Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών του άρθρου 19, ο οποίος αποδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

6. Σε περίπτωση που κρίνεται σοβαρή η παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του ή υποτροπής, σύμφωνα με τα κριτήρια του εδαφίου β' της προηγούμενης παραγράφου 1, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια, να επιβάλλεται αντιστοίχως προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης και να διατάσσεται η προσωρινή ή οριστική σφράγισή της, που διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής. Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.

 

Η απόφαση της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

 

7. Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων μπορούν, ανεξάρτητα από τη συχνότητα ή τη βαρύτητα της παράβασης, να προβαίνουν, με απόφασή τους που λαμβάνεται επί τόπου, σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής ή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

 

Η σφράγιση διαρκεί μέχρις ότου εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.

 

8. Η καταδίκη, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, φυσικών προσώπων που είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπροσωπούν εταιρεία κάτοχο άδειας ή που είναι τα ίδια κάτοχοι άδειας από τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτόν, για οικονομικό έγκλημα σχετιζόμενο με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (ιδίως λαθρεμπορία, νοθεία, απάτη, αισχροκέρδεια, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, εκβίαση, δωροδοκία), όπως επίσης και για παράβαση του άρθρου 16, συνεπάγεται την υποχρεωτική αφαίρεση της σχετικής άδειας, την οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης και την οριστική σφράγισή της. Ομοίως, η πιο πάνω καταδίκη επιφέρει την οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Η αμετάκλητη καταδίκη για οικονομικό έγκλημα που δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης επιφέρει την έκπτωση του καταδικασθέντος από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ή του εκπροσώπου της εταιρείας, αν πρόκειται για εταιρεία, και την αφαίρεση της άδειας, αν πρόκειται για τον κάτοχο αυτής.

 

9. Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης αποτελούν το μέσο τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο διατάσσει τη δήμευσή τους, εκτός αν ο ιδιοκτήτης τους αποδείξει ότι δεν γνώριζε ή δεν όφειλε να γνωρίζει, εν όψει του είδους, του τρόπου και των λοιπών περιστάσεων τέλεσης της πράξης, το σκοπό χρησιμοποίησής τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.