Νόμος 3274/04 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Σύσταση Επιτροπής Κωδίκων για τις Ληξιαρχικές Πράξεις και τα Δημοτολόγια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα περί Ληξιαρχείων και Ληξιαρχικών Πράξεων, καθώς και Κώδικα για την κατάρτιση και τήρηση των Δημοτολογίων, η οποία αποτελείται από:

 

α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως πρόεδρο.

 

β) Τον αρμόδιο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

 

γ) Τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

δ) Ένα μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Τμήματος Νομικής, με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, που ορίζεται από τον οικείο Πρύτανη.

 

ε) Ένα μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Τμήματος Νομικής, με ειδίκευση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, που ορίζεται από τον οικείο Πρύτανη.

 

στ) Ένα μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης.

 

ζ) Τους Διευθυντές Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και

 

η) Έναν αιρετό εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

 

2. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

3. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές, οι γραμματείς της Επιτροπής και ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία της.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της ανωτέρω Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των γραμματέων, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

 

5. Τα σχέδια των Κωδίκων, που θα συντάξει η Επιτροπή, υποβάλλονται στη Βουλή για να κυρωθούν κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.