Νόμος 3260/04 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Κατάργηση Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων δωδέκατου έως δέκατου έκτου του πρώτου μέρους του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 45/Α/2001), που αφορούν στη Ρυθμιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδομεταφορών (ΡΑΘΕ), καταργούνται. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) είναι αποκλειστικά αρμόδια για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στις θαλάσσιες ενδομεταφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 703/1977 (ΦΕΚ 278/Α/1977), όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

2. Διατηρείται σε ισχύ η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου δέκατου πέμπτου, που αφορά τη σύσταση οργανικής θέσης Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

3. Διαγράφεται η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου τέταρτου του νόμου 2932/2001. Η διάταξη της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τα δρομολόγια σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω πράξεων και συνεργαζόμενος με την αρμόδια λιμενική αρχή και τον οργανισμό διοίκησης του λιμένα, να τα ανακοινώνει δημόσια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί εγκαίρως το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους.}

 

4. Αρμοδιότητες του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικές με αποφάσεις ή γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τις οποίες ασκεί μόνος ή από κοινού με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 703/1977, ασκούνται με τη σύμπραξη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, στα θέματα που αφορούν επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών.

 

5. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όταν συζητούνται υποθέσεις σχετικές με επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους με εμπειρία σε θέματα κοινοτικού δικαίου και πολιτικής ανταγωνισμού στις θαλάσσιες μεταφορές, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του κάθε φορά από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

6. Όπου σε διατάξεις του νόμου 2932/2001 ή άλλες διατάξεις νόμων γίνεται αναφορά στη Ρυθμιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδομεταφορών σχετικά με την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, εφεξής νοείται η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

7. Οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της καταργούμενης με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών, που προκηρύχθηκαν με το (ΦΕΚ 392/ΑΣΕΠ/2003), μεταφέρονται και εντάσσονται αυτοδικαίως στον Οργανισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η αρμοδιότητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανατίθεται στον Υπουργό Ανάπτυξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.