Νόμος 3232/04 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ειδικές ρυθμίσεις φορέων μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

Η εισφορά για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος, θανάτου στους φορείς κύριας ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς υπολογίζεται επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.}

 

2. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠΤΕ), του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης (ΤΣΠΕΤΕ), του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού της Αγροτικής Τραπέζης (ΤΣΠΑΤΕ), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΤΑΠΕΤΒΑ), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠΙΛΤ), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΤΑΠΟΤΕ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΟΑΠΔΕΗ) που εξήλθαν από την υπηρεσία πριν την ενσωμάτωση του συνόλου ή μέρους του ποσού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) στο βασικό τους μισθό, ανακαθορίζονται, με την ενσωμάτωση στο βασικό μισθό ή μισθολογικό κλιμάκιο, που έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών τους, του ποσού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στη μηνιαία καταβαλλόμενη σύνταξη ενός εκάστου.

 

Οι αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί από τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω και μετά με βάση την εισοδηματική πολιτική υπολογίζονται εκ νέου, επί του ποσού που θα προκύψει από τον παραπάνω ανακαθορισμό.

 

Για τους συνταξιούχους του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού το ποσό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής που ενσωματώνεται με βάση τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε ποσό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής που ενσωματώνεται στο μισθολογικό κλιμάκιο του βασικού μισθού των εν ενεργεία υπαλλήλων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

Η διαφορά μεταξύ του μηνιαίου ποσού της σύνταξης που θα προκύψει με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι καταβάλλεται σταδιακά σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις με έναρξη καταβολής την 01-01-2004.

 

Εάν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο ή ίσο της διαφοράς των πενήντα ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ την 01-01-2004, εάν είναι μεταξύ πενήντα ευρώ και ένα λεπτό και εκατό ευρώ καταβάλλεται σε δύο ετήσιες δόσεις.

 

Στην περίπτωση των συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και για το μέρος της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής που ενσωματώνεται μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου αυτού, τυχόν διαφορές καταβάλλονται σταδιακά σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις, με έναρξη καταβολής την 1η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου από το χρόνο ενσωμάτωσης στους βασικούς μισθούς των εν ενεργεία υπαλλήλων.

 

Εφόσον κατά τον ανακαθορισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου το συνολικό ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης, δεν επέρχεται καμία μείωση.

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την παράγραφο αυτή αρχίζουν από 01-01-2004.

 

3. α. Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3572/1956 (ΦΕΚ 233/Α/1956), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1186/1981 (ΦΕΚ 202/Α/1981) και της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1436/1984 (ΦΕΚ 54/Α/1984), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Εργοδοτική εισφορά ύψους 0,0058 ευρώ για κάθε πωλούμενο φύλλο ημερήσιας εφημερίδας που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί μέσω των πρακτορείων πώλησης εφημερίδων.}

 

β. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' των παραγράφων 1Α και 1Β του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1872/1951 (ΦΕΚ 202/Α/1951), όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 της [Α] 56036/1953 απόφασης του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 214/Β/1953), του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1186/1981 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1436/1984, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Εργοδοτική εισφορά ύψους 0,0058 ευρώ για κάθε πωλούμενο φύλλο ημερήσιας εφημερίδας που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί μέσω των πρακτορείων πώλησης εφημερίδων.}

 

γ. Στις εισφορές που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου αυτής υπάγονται και οι ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και δεν κυκλοφορούν μέσω των πρακτορείων πώλησης εφημερίδων. Ο αριθμός των πωλούμενων φύλλων προσδιορίζεται με βάση δήλωση του εργοδότη που υποβάλλεται στο Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ) μέχρι το τέλος του επόμενου της κυκλοφορίας μήνα. Μέσα στην ίδια προθεσμία καταβάλλονται στο οικείο Ταμείο και οι αναλογούσες εισφορές. Οριστική εκκαθάριση γίνεται κάθε εξάμηνο με βάση έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος μετά από διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου στον οποίο προβαίνει με εφαρμογή των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, πιστοποιεί αιτιολογημένα τον αριθμό των πωλούμενων φύλλων εφημερίδων που δεν κυκλοφορούν μέσω των πρακτορείων πώλησης. Στην έκθεση ελέγχου αναφέρονται με σαφήνεια οι εφαρμοσθείσες ελεγκτικές διαδικασίες. Η δαπάνη για τον έλεγχο αυτόν βαρύνει αποκλειστικά την εφημερίδα. Η σχετική έκθεση αποστέλλεται στο Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών.

 

δ. Αν καταβληθούν εκπρόθεσμα τα αναλογούντα ποσά εργοδοτικής εισφοράς, αυτά επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετα τέλη.

 

ε. Ποσά εργοδοτικής εισφοράς που έχουν καταβληθεί στο Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών κατά τα χρονικά διαστήματα ισχύος των διατάξεων των εδαφίων α' των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1186/1981 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1436/1984 δεν επιστρέφονται, εκτός των περιπτώσεων εκείνων υπέρ των οποίων έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

 

Το Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, δεν μπορεί να βεβαιώνει, εισπράττει και διεκδικεί ποσά που υπερβαίνουν τα προκύπτοντα βάσει του ύψους που καθορίζεται από την παράγραφο αυτή και τα οποία δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.