Νόμος 3220/04 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Τρόπος απόδοσης ειδικού φόρου κινηματογράφων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ειδικός φόρος του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987) αποδίδεται από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος αυτών δημόσια οικονομική υπηρεσία, μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

 

2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης, καθώς και παράλειψης υποβολής δήλωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2523/1997, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

3. Όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, στη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου και του τυχόν πρόσθετου φόρου, στην παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, στην έκδοση καταλογιστικών πράξεων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου και του πρόσθετου φόρου διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης και της πράξης επιβολής του φόρου και του πρόσθετου φόρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 01-03-2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 8 της υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.