Νόμος 3220/04 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Αύξηση οφειλόμενων ληξιπροθέσμων χρεών για προσωπική κράτηση οφειλετών του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 234 του [Π] Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (νόμος [Ν] 2717/1999, (ΦΕΚ 97/Α/1999)) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους τόκων και προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.}

 

2. Αποφάσεις πού διατάσσουν προσωπική κράτηση για ποσό χρέους κατώτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και δεν έχουν εκτελεσθεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται και ο κρατούμενος απολύεται Εκκρεμείς αιτήσεις, καθώς και ένδικα μέσα κατά αποφάσεων για χρέη κατώτερα του πιο πάνω ποσού, δεν εισάγονται για συζήτηση και οι υποθέσεις τίθενται στο αρχείο.

 

Η αναστολή της παραγραφής χρεών, κατώτερων του παραπάνω ορίου, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση προσωπικής κράτησης, λήγει με τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η παραγραφή τους όμως δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο τουλάχιστον έτους από τη λήξη της αναστολής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.