Νόμος 3209/03 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η υπηρεσία Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας , που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1278/1982 και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 95/2000 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, μετατρέπεται σε Διεύθυνση Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.

 

Η Διεύθυνση Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

 

β. Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας κατανέμονται στα Τμήματά της ως εξής:

 

α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

 

1. Η οργάνωση και η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και βιβλίων πρακτικών ολομέλειας, γνωμοδοτήσεων προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς, αποφάσεων Ολομέλειας, εισηγήσεων και αποφάσεων εκτελεστικής επιτροπής και εισηγήσεων επιτροπών και ομάδων εργασίας.

 

2. Η τήρηση πρωτοκόλλου ερευνητικών προγραμμάτων.

 

3. Η τήρηση μητρώου φαρμακοποιών για άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

4. Ο έλεγχος, παρακολούθηση, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η διακίνηση του λοιπού έντυπου υλικού.

 

5. Η σύναψη σύμβασης για το έργο της μαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας.

 

6. Η συγκέντρωση για υποβολή στη Διεύθυνση Οικονομικού δικαιολογητικών πληρωμής οδοιπορικών εξόδων και λοιπών δαπανών μελών Επιτροπών, Εκτελεστικής Επιτροπής και Ολομέλειας.

 

7. Η διατήρηση του αρχείου του πρώην Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου .

 

β. Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης

 

1. Η συλλογή και ανάλυση των στοιχείων, που είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας, η διερεύνηση και μελέτη των θεμάτων, που παραπέμπονται στο Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και η επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και των προτάσεων για την αντιμετώπιση των θεμάτων.

 

2. Η συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς στο χώρο της υγείας.

 

3. Η ετήσια απογραφή των λειτουργικών στοιχείων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τη νοσηλευτική κίνηση, το προσωπικό και τα οικονομικά στοιχεία.

 

4. Ο έλεγχος, η εισαγωγή στοιχείων στον υπολογιστή, η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και η επεξεργασία των στοιχείων.

 

5. Η συγκέντρωση πληροφοριών για στοιχεία ασθενειών και κωδικοποίησή τους, σύμφωνα με τον πίνακα ταξινόμησης νόσων (ICD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

 

6. Η εκπόνηση ειδικών Προγραμμάτων για το αντικείμενο του Τμήματος και η αποστολή ειδικών εντύπων στις συνεργαζόμενες πηγές υπηρεσίες.

 

Της Διεύθυνσης Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού.

 

Του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

Του Τμήματος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής.

 

Συνιστάται μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και προστίθεται στην παράγραφο 2 στο άρθρο 47 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 299/2000 (ΦΕΚ 240/Α/2000), με αντίστοιχη κατάργηση μιας (1) θέσης των ενιαίων βαθμών Δ' Α' του ίδιου κλάδου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.