Νόμος 3207/03 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρύθμιση θεμάτων ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ακρόπολης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης ανεγείρεται στο οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Αθηναίων που περικλείεται από τις οδούς Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Μητσαίων, Χατζηχρήστου και Μακρυγιάννη και ειδικότερα στην έκταση που ορίζεται με στοιχεία α, β, γ, δ, Μ, Ν, Ξ, Α, Β, Γ, Δ, α στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με την υπ' αριθμό 78894/1996 πράξη του και αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση, δημοσιεύεται στο από 06-08-1996 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1006/Δ/1996).

 

n.3207.03.25

 

2. Πέραν των ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης που ισχύουν σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, ορίζονται επιπροσθέτως τα ακόλουθα, τα οποία υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης:

 

α. Επιτρέπεται η τοποθέτηση του κτιρίου ελεύθερα στο οικόπεδο και ειδικότερα η μη τήρηση της απόστασης Δ από τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει

 

β. Δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης η επιφάνεια των υπόγειων ορόφων για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με ύψος μεγαλύτερο των 3 m.

 

3. Η κατασκευή και λειτουργία του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, περί του οποίου η αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 διέπεται από τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους:

 

α. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων:

 

Όσον αφορά τις αέριες εκπομπές οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις πράξεις υπουργικού συμβουλίου 99/1987 (ΦΕΚ 135/Α/1987) και 25/1988 (ΦΕΚ 52/Α/1988). Για τα υγρά απόβλητα θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες νομαρχιακές αποφάσεις.

 

β. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων:

 

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο, πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στις Αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων υπ' αριθμούς 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/ 1986), 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β/1988) και 765 (ΦΕΚ 81/Β/1991).

 

γ. Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και παρακολούθησης της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων:

 

γ.1. Κατά τη φάση της κατασκευής πρέπει να γίνουν ή να τηρούνται τα παρακάτω:

 

1. Σχετικά με το θόρυβο, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και τον περιορισμό των θορύβων και των δονήσεων μέσα στα αποδεκτά όρια.

 

2. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο β' παραπάνω. Η επιβλέπουσα υπηρεσία υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω. Μέση στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB (Α).

 

3. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου προκύψει θέμα μετακίνησης ή επέμβασης σε δίκτυα υποδομής, απαιτείται η έγκαιρη ειδοποίηση των αρμόδιων Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και συνεννόηση με αυτές.

 

4. Τα οχήματα μεταφοράς προϊόντων εκσκαφών και οικοδομικών υλικών να είναι καλυμμένα, για την αποφυγή εκπομπής σκόνης, και η διακίνησή τους να γίνεται από κεντρικές οδούς των Αθηνών.

 

5. Τα προϊόντα εκσκαφής να διατίθενται στη χωματερή Άνω Λιοσίων ή σε άλλους εγκεκριμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δέχονται προϊόντα εκσκαφής του Μετρό Αθηνών. Τα υπόλοιπα απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικά ανοικτά κιβώτια (containers) και να διατίθενται επίσης στους παραπάνω χώρους.

 

6. Να γίνεται συστηματικός καθαρισμός του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής με υδροφόρα ή σάρωθρο με καταιονισμούς νερού.

 

7. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής πρέπει να δοθεί προσοχή στη δυνατότητα παροχέτευσης των ομβρίων απορροών. Η ύπαρξη κλίσης στο οικόπεδο και τη γύρω περιοχή διευκολύνει την απορροή, αλλά ταυτόχρονα κάνει αναγκαία τη λήψη μέτρων για την κατεύθυνση των ροών των υδάτων και την αποφυγή διοχέτευσης στερεών που καθιζάνουν στο δίκτυο αποχέτευσης.

 

8. Οι περιοχές χωματουργικών εργασιών να περιφραχτούν.

 

9. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών χώρων.

 

10. Να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια χώρων εργασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

11. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων σε μεσημβρινές και νυχτερινές ώρες, καθώς και σε αργίες να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον περιορισμό της όχλησης.

 

12. Οι χωματουργικές εργασίες να γίνονται με την επίβλεψη αρχαιολόγου και με την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών.

 

13. Να κατασκευασθεί μόνιμο δίκτυο πυροπροστασίας.

 

γ.2. Κατά τη φάση της λειτουργίας:

 

1. Να αποκατασταθεί και διαμορφωθεί κατάλληλα ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου.

 

δ. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να επιβάλει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στον εκάστοτε ανάδοχο.

 

ε. Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων:

 

Οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για όσο χρόνο διαρκέσουν τα έργα κατασκευής με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή των δεδομένων.

 

Ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων ανατίθεται στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Τυχόν τροποποιήσεις των περιβαλλοντικών όρων γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού.

 

4. Επιτρέπεται η ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης σύμφωνα με την από 30/31-05=2003 μελέτη, η οποία ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και η οποία ειδικότερα περιλαμβάνει:

 

α) Αρχιτεκτονική μελέτη η οποία περιλαμβάνει:

 

Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου
Μελέτη Κτιρίου
Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Διάγραμμα Κάλυψης, Δόμησης και Φύτευσης
Μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας - Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας.

 

β) Στατική μελέτη η οποία περιλαμβάνει:

 

Στατική Μελέτη Κτιρίου
Στατική Μελέτη Κατασκευών Περιβάλλοντος Χώρου
Μελέτη Σεισμικής Μόνωσης
Μελέτη Αντιστηρίξεων Πρανών Εκσκαφής.

 

γ) Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων η οποία περιλαμβάνει:

 

Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων
Μελέτη ύδρευσης άρδευσης
Μελέτη Δομημένης Καλωδίωσης Ασύρματης Αναζήτησης Ασύρματης Επικοινωνίας Ενδοεπικοινωνίας
Μελέτη Συστημάτων Ασφαλείας
Μελέτη Μεγαφώνων Ρολογιών R/TV
Μελέτη Πυρανίχνευσης
Μελέτη Πυρόσβεσης
Μελέτη Αντικεραυνικής Προστασίας Γειώσεων
Μελέτη Πεπιεσμένου Αέρα
Μελέτη Εγκατάστασης Κενού
Μελέτη Ανυψωτικών Ανελκυστήρων
Μελέτη Καύσιμου Αερίου
Μελέτη Κλιματισμού
Μελέτη Ισχυρών Ρευμάτων.

 

δ) Μελέτη υαλοπετασμάτων του περιβλήματος του κτιρίου.

 

Εγκρίνεται η θέση και η διάταξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, όπως απεικονίζονται σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 και σε διάγραμμα κάλυψης κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα έγκριση και ρύθμιση του παρόντος άρθρου επέχουν θέση άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για την εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Κατά νόμο επιβλέπων των εργασιών, που αντιστοιχεί στην οικοδομική άδεια, είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκτελέσεως Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

n.3207.03.26

 

5. Για τυχόν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις ή ενημερώσεις της οικοδομικής άδειας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αρμόδια είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2947/2001.

 

6. Η υπ' αριθμόν 1435/2002 άδεια εκσκαφών και αντιστηρίξεων της Πολεοδομίας Αθηνών, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν 985/2003 πράξη της, καταργείται από την έκδοσή της, οι δε σχετικές εκτελεσθείσες βάσει αυτής εργασίες περιλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.