Νόμος 3200/55 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί σκοπώ εκπληρώσεως της στο άρθρο 99 του Συντάγματος επιταγής, ο Νομάρχης ασκεί αποκλειστικώς τις κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητας των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εμπορίου, Βιομηχανίας, Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας Κοινωνικής Πρόνοιας και Εργασίας πλην των κατά τον παρόντα νόμον εξαιρουμένων. Ως υπουργικές αρμοδιότητες νοούνται εξαιρουμένων.

 

Ως υπουργικές αρμοδιότητες νοούνται και οι αποφασιστικές αρμοδιότητες ας ασκούν κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις οι προϊστάμενοι των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων.

 

2. Εξαιρούνται:

 

α) οι αρμοδιότητες επί αντικειμένων δια την ρύθμιση των οποίων απαιτείται κοινή απόφασις περισσότερων Υπουργών.

 

β) οι κανονιστικές αρμοδιότητες επί αντικειμένων γενικότερης σημασίας, χαρακτηριζομένων εκάστοτε ως τοιούτων δια κοινής αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού των και των Υπουργών Συντονισμού και Εσωτερικών.

 

γ) οι αρμοδιότητες επί αντικειμένων αφορώντων εις περισσότερους νόμους. Αντικείμενα που αφορούν όμορους νομούς, εφ' όσον δεν εμπίπτουν εις τις λοιπές εξαιρέσεις της παρούσης παραγράφου, δύνανται να ρυθμίζονται διά κοινών αποφάσεων των οικείων νομαρχών.

 

δ) οι αρμοδιότητες οι αφορώσες εις υπηρεσίας ή έργα γενικότερης σημασίας, καθοριζόμενα εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει δια κοινής αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού και των Υπουργών Συντονισμού και Εσωτερικών.

 

ε) οι αρμοδιότητες οι αφορώσες εις την εν γένει κατάστασιν του προσωπικού δημοσίου δικαίου υπηρεσιών ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των αυτοδιοικουμένων οργανισμών, πλην εκείνων αίτινες δια ρητών διατάξεων ανατίθενται εις τον Νομάρχη.

 

στ) αρμοδιότης που θα ορισθούν εφ' άπαξ καθ' Υπουργείον δια βασιλικού διατάγματος εκδιδομένου το βραδύτερο μέχρι 30-06-1955 με πρόταση του Προέδρου της Κυβερνήσεως, του αρμοδίου Υπουργού και των Υπουργών Συντονισμού και Εσωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νομοθετικού διατάγματος 3620/1956 (ΦΕΚ 279/Α/1956).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.