Νόμος 3090/02 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, προϊστάμενος του Σώματος τοποθετείται συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 14 του νόμου [Ν] 2592/1998. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια φορά για τρία έτη.

 

Στον προϊστάμενο του Σώματος καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

 

2. Το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης στελεχώνεται από 12 υπαλλήλους του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που αποσπώνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το χρονικό διάστημα της συγκεκριμένης υπηρεσίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ο αριθμός των υπαλλήλων που αποσπώνται στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης δύναται να αυξηθεί έως 12 επιπλέον άτομα σύμφωνα και με τις εκάστοτε ανάγκες του Σώματος.

 

Ο αριθμός των υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα πρέπει να είναι τριπλάσιος των υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ασκούν γραμματειακά καθήκοντα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον δέκα έτη στην υπηρεσία.

 

Η διάρκεια της απόσπασής τους ορίζεται σε τρία έτη και διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης εφόσον προέρχονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αν προέρχονται από άλλες υπηρεσίες και άλλους φορείς, αποσπώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ή των κατά τα ανωτέρω συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου του Σώματος, η απόσπαση μπορεί να ανανεωθεί μια φορά από ένα έως τρία έτη. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται κανονικά στην υπηρεσιακή και μισθολογική τους εξέλιξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 

3. Οι υπάλληλοι που στελεχώνουν το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης πρέπει να διακρίνονται για τις ικανότητες και το ήθος τους, να μην έχουν τιμωρηθεί ποινικά ή πειθαρχικά ή να μην εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που μαρτυρούν έλλειψη ευσυνειδησίας και επίγνωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος και να μη συντρέχουν λόγοι υγείας που τους εμποδίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν επιτρέπεται να επιλεγεί υπάλληλος που είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης ή έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη οκταετία ή υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών.

 

4. Οι ανωτέρω υπάλληλοι εξακολουθούν να μισθοδοτούνται από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται και επιπλέον τους καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Για τις δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την υπηρεσία του Υπουργείου ή του φορέα τους που θα υπηρετήσουν μετά τη λήξη του χρόνου της απόσπασής τους.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.