Νόμος 3057/02 - Άρθρο 67

Άρθρο 67


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 43 του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

 

{Άρθρο 43Α: Ομοσπονδίες Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων

1. Για κάθε ομαδικό άθλημα μπορεί να συσταθεί μία μόνο ομοσπονδία διαιτητών, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πέντε (5) τουλάχιστον αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών. Η ομοσπονδία αυτή αποτελεί το ανώτατο όργανο των διαιτητών και είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

 

2. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου για την ίδρυση Ομοσπονδίας διαιτητών ως Ομοσπονδία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου σε πανελλήνια εμβέλεια λογίζεται ο σύνδεσμος που είναι ο μοναδικός σύνδεσμος ή, εάν υπάρχουν περισσότεροι σύνδεσμοι, είναι αυτός που έχει τα περισσότερα Μέλη.

 

3. Οι Ομοσπονδίες διαιτητών αναγνωρίζονται με ειδική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, και έχουν ως έργο κυρίως:

 

α) τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισμό καθηγητών διαιτησίας στις σχολές αυτές,

 

β) την υποβολή πινάκων των εν ενεργεία διαιτητών για τους αγώνες των εθνικών κατηγοριών ή των μη εν ενεργεία διαιτητών στην οικεία αθλητική ομοσπονδία,

 

γ) την ονομασία καθηγητών διαιτησίας και

 

δ) τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών εθνικών κατηγοριών.

 

Αν δεν υφίσταται ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία.

 

4. Οι Σύνδεσμοι και οι Ομοσπονδίες διαιτητών έχουν διοικητική, οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια.

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 24, καθώς και του άρθρου 6 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα για τις ομοσπονδίες και τους συνδέσμους διαιτητών.

 

6. Αντιπρόσωποι των συνδέσμων διαιτητών που εκλέγουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας διαιτητών στα αθλήματα στα οποία διενεργούνται πρωταθλήματα με συμμετοχή αθλητικών ανωνύμων εταιρειών μπορούν να είναι μόνο μη εν ενεργεία διαιτητές.

 

Ο εν ενεργεία διαιτητής που, κατά παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, άσκησε το εκλογικό δικαίωμα για την ανάδειξη αντιπροσώπων, δεν εντάσσεται στους πίνακες διαιτητών όλων των κατηγοριών πρωταθλημάτων έως τη λήξη θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής ή διαγράφεται, εφόσον έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες αυτούς.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.