Νόμος 3057/02 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 εδάφιο β' του άρθρου 75 του νόμου 2725/1999 αντικαθίστανται οι λέξεις από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό από τις λέξεις από τον Υπουργό Πολιτισμού και προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

 

{γ) από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 75 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Ο κατ' άρθρο 36 και επόμενα του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 τακτικός έλεγχος και ο κατ' άρθρο 40 και επόμενα του ιδίου νόμου έλεγχος των αθλητικών ανώνυμων εταιρειών ασκείται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στον ισολογισμό αναγράφεται ξεχωριστά ο λογαριασμός Ταμειακές Διευκολύνσεις Μετόχων. Σχετικές προβλέψεις για τα παραπάνω διαλαμβάνονται υποχρεωτικά στο καταστατικό κάθε αθλητικής ανώνυμης εταιρείας.}

 

3. Στο άρθρο 75 του νόμου 2725/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

 

{4. Ο Υπουργός Πολιτισμού δύναται να δώσει εντολή για διενέργεια ελέγχου των δαπανών και των εν γένει λογαριασμών αθλητικών ανώνυμων εταιρειών από το Ελεγκτικό Συνέδριο του άρθρου 98 του Συντάγματος.

 

5. Το ιδρυτικό μιας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας αθλητικό σωματείο νομιμοποιείται να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή αρχής για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία της.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.