Νόμος 3044/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Έννοια και περιορισμοί που ισχύουν για την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης, είναι η προσθήκη συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο λόγω μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Ως πραγματοποίηση θεωρείται η έκδοση απόφασης του προϊσταμένου της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή μεταγράφεται.

 

2. Με την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο αποσβέννυται το δικαίωμα που ενσωματώνεται στον τίτλο και ο τίτλος ακυρώνεται με επισημείωση σε αυτόν της ακύρωσης και της εγκριτικής απόφασης για την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Εάν ο τίτλος χρησιμοποιείται μόνον εν μέρει κατά την έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης, η επισημείωση για την ακύρωσή του γίνεται μόνο για το ακυρούμενο μέρος το οποίο στρογγυλοποιείται προς τα πάνω σε ακέραιες μονάδες τετραγωνικών μέτρων.

 

3. Αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι η αρμόδια για πολεοδομικά θέματα Διεύθυνση κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται το ωφελούμενο ακίνητο. Η υπηρεσία αυτή καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για την έκδοση οικοδομικής άδειας, για το σύνολο της οικοδομής, καθώς και για τον έλεγχο των σχετικών οικοδομικών εργασιών και την εφαρμογή των διατάξεων για τις αυθαίρετες κατασκευές, όταν γίνεται πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

 

Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ωφελούμενου ακινήτου υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) της αντικειμενικής αξίας του προστιθέμενου συντελεστή δόμησης Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού αυτού αποδίδεται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, όπου βρίσκεται το ωφελούμενο ακίνητο και διατίθεται αποκλειστικά για τη μελέτη και την κατασκευή έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των αστικών περιοχών, καθώς και την προστασία και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

 

4. Η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο που αναφέρεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, επιτρέπεται μόνο σε ωφελούμενο το οποίο βρίσκεται σε Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνη Αγοράς Συντελεστή του ίδιου δήμου ή κοινότητας με το βαρυνόμενο. Εάν ο δήμος ή η κοινότητα υπάγεται σε καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας στο σύνολό του, η πραγματοποίηση επιτρέπεται σε ωφελούμενο που βρίσκεται σε Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνη Αγοράς Συντελεστή όμορου δήμου ή κοινότητας.

 

Η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο που αναφέρεται στις υπόλοιπες περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3, επιτρέπεται σε ωφελούμενο που βρίσκεται σε Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνη Αγοράς Συντελεστή δήμου ή κοινότητας της ίδιας περιφέρειας με το βαρυνόμενο.

 

5. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 καθορίζεται ο συντελεστής δόμησης που μεταφέρεται από το βαρυνόμενο ακίνητο ως πρόσθετο εμβαδόν επιφανειών, οι οποίες επιτρέπεται να δομηθούν στο ωφελούμενο ακίνητο. Ο καθορισμός γίνεται αφού ληφθούν υπόψη οι προς μεταφορά επιφάνειες του τίτλου, οι σχέσεις αξίας γης ανά μονάδα επιφάνειας του βαρυνόμενου και του ωφελούμενου, ο συντελεστής δόμησης που αναγράφεται στον τίτλο, καθώς και εκείνος που ισχύει στην περιοχή του ωφελούμενου ακινήτου.

 

Ο συντελεστής δόμησης που μεταφέρεται προστίθεται οριστικώς στο ωφελούμενο ακίνητο, από την ημερομηνία μεταγραφής της πιο πάνω απόφασης. Η ρύθμιση αυτή ενεργεί υπέρ και κατά των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του κυρίου του ωφελούμενου ακινήτου και συνοδεύει το ακίνητο ακόμα και στην περίπτωση πρωτότυπου τρόπου κτήσης της κυριότητας σε αυτό.

 

6. Η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης επιτρέπεται να γίνεται και εν μέρει ή διαδοχικώς, από το ίδιο βαρυνόμενο ή από διάφορα βαρυνόμενα, προς το ίδιο ή διάφορα ωφελούμενα.

 

7. Εάν το ωφελούμενο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με κτίριο που υπάγεται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, για την έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την προστασία του.

 

8. Στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή και στις Ζώνες Αγοράς Συντελεστή για τον καθορισμό της ποσοστιαίας αύξησης του ισχύοντος συντελεστή δόμησης ισχύουν οι εξής ανά χρήση περιορισμοί και προϋποθέσεις, χωρίς τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) για τις περιοχές στις οποίες ο ισχύων συντελεστής

δόμησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 2,4:

 

α) Σε περιοχές με χρήση αμιγούς κατοικίας ή μόνο κατοικίας, η ποσοστιαία αύξηση του συντελεστή δόμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% του ισχύοντος στην περιοχή, για συντελεστή δόμησης μέχρι 0,8 το 15% για το τμήμα του συντελεστή δόμησης πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 10% για το τμήμα του συντελεστή δόμησης πάνω από 1,2.

 

Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας η ποσοστιαία αύξηση του συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ισχύοντος.

 

Η ποσοστιαία αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης στις περιοχές της παρούσας περίπτωσης αφορά μόνο στην επαύξηση χώρων κατοικίας ή βοηθητικών χώρων αυτής.

 

β) Σε περιοχές με χρήση γενικής κατοικίας ή περιοχές εντός σχεδίου, στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις με δεσμευτικό τρόπο, η ποσοστιαία αύξηση του συντελεστή δόμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25% του ισχύοντος στην περιοχή για συντελεστή δόμησης μέχρι 0,8 το 20% για το τμήμα του συντελεστή δόμησης πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 15% για το τμήμα του συντελεστή δόμησης πάνω από 1,2. Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, εφόσον προβλέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, η ποσοστιαία αύξηση του συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης.

 

γ) Σε περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου η ποσοστιαία αύξηση του συντελεστή δόμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30% του ισχύοντος στην περιοχή για συντελεστή δόμησης μέχρι 0,8 το 25% για το τμήμα του συντελεστή δόμησης πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 20% για το τμήμα του συντελεστή δόμησης πάνω από 1,2 προκειμένου για κτίρια κατοικίας και 40%, 35% και 30% αντίστοιχα, για ειδικά κτίρια. Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, εφόσον προβλέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου, η ποσοστιαία αύξηση του συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ισχύοντος στην περιοχή για κτίρια κατοικίας και το 30% για ειδικά κτίρια.

 

δ) Σε περιοχές με ειδικές χρήσεις η ποσοστιαία αύξηση του συντελεστή δόμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

9. Για το ποσοστό κάλυψης του ωφελούμενου οικοπέδου, το ύψος, την απόσταση από τα όρια του οικοπέδου, τους χώρους στάθμευσης του ωφελούμενου ακινήτου και των επιφανειών που επιτρέπεται να μεταφέρονται από άλλους δήμους ή κοινότητες, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί και προϋποθέσεις:

 

α) Το ποσοστό κάλυψης του ωφελούμενου οικοπέδου μετά την πραγματοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ισχύον για την περιοχή, όπως αυτό καθορίζεται από τις γενικές και ειδικές διατάξεις.

 

β) Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ανώτατου για την περιοχή ύψους, είτε αυτό καθορίζεται με ειδικό πολεοδομικό κανονισμό είτε προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 για το συντελεστή δόμησης που ισχύει για το ωφελούμενο ακίνητο πριν την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

 

Ειδικά σε περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου (υπερτοπικού ή τοπικού) ή γενικής κατοικίας στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων και μόνο για τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν στις μεταφερόμενες επιφάνειες, το ανώτατο ύψος καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 και με βάση το συντελεστή δόμησης που διαμορφώνεται για το ωφελούμενο ακίνητο μετά την πραγματοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 9 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985.

 

γ) Επιβάλλεται να τηρείται η απόσταση Δ, που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 και προκύπτει σύμφωνα με το τελικό ύψος της οικοδομής μετά την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Σε περιπτώσεις προσθηκών κατά το ύψος σε νομίμως υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κτίρια, επιτρέπεται η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης εφαρμοζομένων αναλόγως των ισχυουσών διατάξεων περί προσθηκών.

 

δ) Εξασφαλίζονται οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, οι οποίες απαιτούνται λόγω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, στο ωφελούμενο ακίνητο ή σε ακίνητο σε απόσταση από το ωφελούμενο, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις.

 

Οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, που απαιτούνται λόγω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στο προκήπιο, εκτός εάν η απαιτούμενη θέση είναι μία.

 

Στις περιπτώσεις ακινήτων επί βασικού ή πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος οδικού δικτύου, η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης επιτρέπεται μόνον εφόσον οι θέσεις στάθμευσης που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω διατάξεις για το συνολικό συντελεστή δόμησης, αυξηθούν κατά το ποσοστό αύξησης του ισχύοντος συντελεστή δόμησης και ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας για την κυκλοφορία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων.

 

ε) Το ωφελούμενο οικόπεδο πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση.

 

στ) Οι δομήσιμες επιφάνειες που μεταφέρονται σε Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης ή Ζώνη Αγοράς Συντελεστή από βαρυνόμενα ακίνητα άλλων δήμων ή κοινοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 40% των δυνάμενων να πραγματοποιηθούν σε αυτές επιφανειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 80 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.