Νόμος 2987/02 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Συντελεστές δόμησης στους λιμένες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζονται οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης και χρήσεις γης για τις εγκαταστάσεις ανάπτυξης των ακόλουθων λειτουργιών - δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό:

 

α. Στη θέση Καλυμπάκι, εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας - όπως εμφανίζεται στο από Ιουνίου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης της τεχνικής υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Ελευσίνας, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νόμου αυτού, κλίμακας 1:500 - για τα έργα της Επισκευαστικής Βάσης (κτίρια - υπόστεγα) πλωτών και χερσαίων μέσων του Λιμενικού Σώματος, ως και τα έργα του Εκπαιδευτικού Κέντρου Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, μαζί με τις λειτουργίες διοικητικής υποστήριξης:

 

Συντελεστής Δόμησης: 0,60

Κάλυψη: 30%

Μέγιστο ύψος: 15 m

Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2

 

β. Στη θέση Ακτής Βασιλειάδη, εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Πειραιά, όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την υπ' αριθμό [Α] 341161/151/31-08-2001 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1134/Β/2001) στα υφιστάμενα κτίρια και στις απαραίτητες προσθήκες σε αυτό:

 

Συντελεστής Δόμησης: 2,4

Κάλυψη: 50%

Μέγιστο ύψος κτιρίων: το ύψος του υφιστάμενου υψηλότερου κτιρίου

Μέγιστο ύψος πύργου των υπηρεσιών ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας (VΤS): 50 m

 

Στο ύψος αυτό δεν περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις επικοινωνίας και κεραιών.

 

2. Οι μελέτες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών στη χερσαία ζώνη λιμένα συντάσσονται με μέριμνα των Τεχνικών Υπηρεσιών των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Για τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, που δεν διαθέτουν Τεχνική Υπηρεσία, οι μελέτες συντάσσονται από τις αντίστοιχες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στους οποίους ανατίθενται μετά από απόφαση των φορέων.

 

Οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των μελετών αυτών πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α', γ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001).

 

3. Στις περιοχές χερσαίας ζώνης λιμένα οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες ύστερα από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

4. Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής μπορεί να αναθέτει τη σύνταξη προδιαγραφών και την εκπόνηση μελετών των περιπτώσεων γ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2932/2001 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

n.2987.02.9

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.