Νόμος 2956/01 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Υπηρεσίες - Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αποτελούνται από:

 

α) τις Υπηρεσίες Διοίκησης,

β) τις Περιφερειακές Διευθύνσεις,

γ) τις Τοπικές Υπηρεσίες και

δ) τις Εκπαιδευτικές Μονάδες (Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια).

 

Περιφερειακές Διευθύνσεις δύναται να συνιστώνται σε Διοικητικές Περιφέρειες της Χώρας. Οι Τοπικές Υπηρεσίες υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2640/1998, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 2874/2000, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το μόνιμο εκπαιδευτικό Προσωπικό των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού διορίζεται ύστερα από διαγωνισμό, που διεξάγεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 2834/2000 (ΦΕΚ 160/Α/2000). Όπου στις διατάξεις αυτού αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων νοείται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός οκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και η στελέχωσή τους κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς. Με το ίδιο ή όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται θέματα ίδρυσης, επέκτασης, τροποποίησης, κατάργησης και συγχώνευσης Κεντρικών, Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών, του καθορισμού της αρμοδιότητας αυτών και των οργανικών τους θέσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.