Νόμος 2956/01 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον τυχόν καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό, η δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και σε Εταιρείες ή Οργανισμούς ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Συνδέσμους Ύδρευσης, Αποχέτευσης, χώρου που βρίσκεται εντός των οικισμών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας προκειμένου να ανεγερθούν σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, ναοί, ιατρικές μονάδες, πυροσβεστικοί σταθμοί, υποσταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, υδραγωγεία και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

 

Στην απόφαση για την παραχώρηση της χρήσης θα πρέπει να αναφέρονται η διάρκεια της παραχώρησης, ο σκοπός για τον οποίο παραχωρείται, οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, οι αιρέσεις και γενικότερα κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, που αφορά στην παραχώρηση και στην εκπλήρωση του σκοπού αυτής.

 

Για την υλοποίηση της παραχώρησης καταρτίζεται σχετική σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του φορέα προς τον οποίο παραχωρείται ο χώρος, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι τιθέμενοι όροι, προϋποθέσεις και αιρέσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο. Η σύμβαση αυτή απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου και οποιαδήποτε άλλη συναφή επιβάρυνση.

 

2. Η δαπάνη για την ανέγερση και λειτουργία των ανωτέρω κτιριακών εγκαταστάσεων βαρύνει αποκλειστικά τους φορείς προς τους οποίους έχει γίνει η παραχώρηση. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας διατηρεί σε κάθε περίπτωση την κυριότητα του παραχωρημένου χώρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.