Νόμος 2948/01 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 απαγορεύεται η διάθεση, η χρήση στις συναλλαγές και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο θέση σε Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ πριν από την 01-01-2002, ώρα 00.00.

 

2.α. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει κέρματα ευρώ από 01-09-2001 και τραπεζογραμμάτια ευρώ από 01-10-2001 προς τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα για πράξεις νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με την πράξη υπ' αριθμόν 45/19-12-2000 του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 291/Α/2000), καθώς και προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (προεφοδιασμός).

 

Από την ημερομηνία του προεφοδιασμού τους τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύματα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, μπορούν να διανέμουν τραπεζογραμμάτια και κέρματα προεφοδιασμού στα υποκαταστήματά τους της ημεδαπής, τα δε πιστωτικά ιδρύματα να διανέμουν τραπεζογραμμάτια και στα λοιπά εντός της ζώνης του ευρώ υποκαταστήματα ή στην εντός της ζώνης του ευρώ έδρα τους.

 

β. Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν νομίμως προεφοδιασθεί διαθέτουν περαιτέρω κέρματα και τραπεζογραμμάτια ευρώ (υποπροεφοδιασμός), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Από 01-11-2001 κέρματα προς επιχειρήσεις της ημεδαπής και από 01-12-2001 τραπεζογραμμάτια των 5 και 10 ευρώ προς επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός της ζώνης του ευρώ.
Από 17-12-2001 κέρματα προς το κοινό, υπό μορφή συσκευασιών εξοικείωσης, το περιεχόμενο των οποίων έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών μετά πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Από της αυτής ημερομηνίας η διάθεση των εν λόγω συσκευασιών εξοικείωσης προς το κοινό διενεργείται και από την Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και από άλλους φορείς, υπηρεσίες ή πρόσωπα που θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, μπορεί να επιτραπεί από της ίδιας ημερομηνίας η διάθεση, από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύματα, κερμάτων ευρώ προς επιχειρήσεις υπό τις οριζόμενες στην απόφαση αυτή προϋποθέσεις, ιδίως ως προς την επιτρεπόμενη ποσότητα, τον τρόπο διάθεσης και τον προσδιορισμό των δικαιούχων επιχειρήσεων.
Από 01-12-2001 τραπεζογραμμάτια προς τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι εγκατεστημένα εκτός της ζώνης του ευρώ και αποτελούν θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων με κύρια εγκατάσταση εντός της ζώνης του ευρώ, καθώς και προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν έχουν ούτε την καταστατική έδρα ούτε την κεντρική τους διοίκηση εντός της ζώνης του ευρώ. Από την ίδια ημερομηνία τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, μπορούν να διανέμουν τραπεζογραμμάτια ευρώ σε εκτός της ζώνης του ευρώ υποκαταστήματα ή στην εκτός της ζώνης του ευρώ έδρα τους.

 

γ. Σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να μεταβάλλει τις προϋποθέσεις προεφοδιασμού, καθώς και, με πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, εκείνες του υποπροεφοδιασμού με τραπεζογραμμάτια ευρώ, ιδίως ως προς τον κύκλο των δικαιούχων, τις αντίστοιχες ημερομηνίες και τις παρεχόμενες αξίες.

 

3. Προς εξασφάλιση της ολοσχερούς και εμπρόθεσμης εξόφλησης της αξίας των κερμάτων και τραπεζογραμματίων ευρώ του κατά την παράγραφο 2 εδάφιο α' του παρόντος άρθρου προεφοδιασμού, η Τράπεζα της Ελλάδος θα λάβει επ' ονόματί της και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή δικό της αντίστοιχα, επαρκείς ασφάλειες, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις υπέρ αυτής παρεχόμενες ασφάλειες έναντι πιστώσεών της.

 

4. Οι συμβάσεις προεφοδιασμού και υποπροεφοδιασμού με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ δεν υπόκεινται σε οποιασδήποτε φύσεως εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και σε κάθε είδους άμεση ή έμμεση φορολογική επιβάρυνση.

 

5. Η διενέργεια των κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου επιτρεπόμενων πράξεων, η φύλαξη των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, μέχρι τη θέση τους σε νόμιμη κυκλοφορία, καθώς και η τήρηση της υποχρέωσης ενημέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος εκ μέρους των προεφοδιαζόμενων προσώπων, όπως αυτές εξειδικεύονται στις οικείες μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των προεφοδιαζόμενων προσώπων συμβάσεις, ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των σχετικών κανόνων η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει, με πράξη του Διοικητή της ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, στα προεφοδιαζόμενα από αυτήν πρόσωπα, ως διοικητική κύρωση πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων. Το πρόστιμο αυτό υπολογίζεται είτε ως ποσοστό 10% επί του ποσού της παράβασης είτε, αν το ποσό της παράβασης δεν μπορεί να προσδιορισθεί, ως εφάπαξ ποσό έως ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό του προστίμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 10.000 ευρώ.

 

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και 31-12-2001 απαγορεύεται η παραγωγή, έκδοση, διάθεση ή προμήθεια με σκοπό την πώληση ή για εμπορικούς σκοπούς εν γένει συλλεκτικών κερμάτων, μεταλλίων ή μαρκών που φέρουν τις λέξεις ευρώ ή λεπτά ευρώ ή παραστάσεις παρόμοιες με εκείνες που υπάρχουν ήδη στην κοινή όψη των κερμάτων ευρώ ή έχουν επισήμως επιλεγεί για την κοπή στο μέλλον κερμάτων ευρώ.

 

7. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 και 6 του παρόντος τιμωρούνται με χρηματική ποινή από 1.000 έως 20.000 ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.