Νόμος 2948/01 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τροποποιήσεις του νόμου 2682/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

1. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 901 - 1.400 κυβικά εκατοστά 733 ευρώ.

Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 - 1.800 κυβικά εκατοστά 1.027 ευρώ.

Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.801 - 2.000 κυβικά εκατοστά 1.467 ευρώ.

Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 2.001 κυβικά εκατοστά και πάνω 2.347 ευρώ.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 η φράση η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς την δραχμή αντικαθίσταται με τη φράση η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ.

 

3. Το αναφερόμενο στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 18 ποσό προστίμου καθορίζεται σε 1.467 ευρώ.

 

4. Οι περιπτώσεις α', β', γ', δ', ε' και ζ' της παραγράφου Α.4 του άρθρου 18 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Για τη μη υποβολή της δήλωσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 πρόστιμο 293 ευρώ για κάθε όχημα.

 

β) Για την κυκλοφορία του οχήματος πέραν της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 10 πρόστιμο 1.467 ευρώ, το οποίο μειώνεται στο ένα πέμπτο (1/5), αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι δικαιούχος οριστικής απαλλαγής βάσει των διατάξεων του άρθρου 13.

 

γ) Για τη μη τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 17 πρόστιμο 146 ευρώ για κάθε όχημα.

 

δ) Για την εκπρόθεσμη υποβολή της ειδικής δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 11, την εκπρόθεσμη επαναποστολή ή εξαγωγή ή εγκατάλειψη ή καταστροφή ή ακινητοποίηση του οχήματος, πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης ως εξής:

 

Επιβατικά αυτοκίνητα και τύπου JEEP:

 

Για τα μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά 29 ευρώ.
Για τα από 1.601 κυβικά εκατοστά και άνω 59 ευρώ.
Φορτηγά αυτοκίνητα ανεξάρτητα κυλινδρισμού 29 ευρώ.
Μοτοσυκλέτες ανεξάρτητα κυλινδρισμού 14 ευρώ.

 

ε) Για τη μη τήρηση της προϋπόθεσης της παραγράφου 4 του άρθρου 17 ή την υπέρβαση της προθεσμίας παραμονής ή κυκλοφορίας του οχήματος που είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 πρόστιμο 29 ευρώ για κάθε ημέρα μετά τη λήξη της προσωρινού τύπου άδειας κυκλοφορίας.

 

ζ) Όταν το όχημα που κυκλοφορεί στη χώρα, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14, οδηγείται από άλλο μη δικαιούχο πρόσωπο, πρόστιμο 733 ευρώ, εφόσον το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση. Η οδήγηση του παραπάνω οχήματος από άλλο μη δικαιούχο πρόσωπο συνιστά έξοδο του οχήματος από το καθεστώς της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, αν κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η παράβαση το δικαιούχο πρόσωπο δεν βρίσκεται στη χώρα και εφαρμόζονται κατά του μη δικαιούχου προσώπου οι διατάξεις της παραγράφου Α.1 του παρόντος άρθρου.}

 

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 η φράση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση 2.934 ευρώ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.