Νόμος 2946/01 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, όσοι έχουν τοποθετήσει ενδεικτικές πινακίδες στους χώρους της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 υποχρεούνται να τις αφαιρέσουν.

 

2. Μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 3, οι διαφημιζόμενοι ή οι διαφημιστικές εταιρείες ή εκείνοι προς τους οποίους έχει παραχωρηθεί η χρήση των χώρων που έχουν καθοριστεί νομίμως υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα πλαίσια και τις προβαλλόμενες διαφημίσεις, στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων αυτών.

 

3. Μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοση της αποφάσεως, όπως προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 6, όσοι έχουν τοποθετήσει επιγραφές, υποχρεούνται να τις προσαρμόσουν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αποφάσεως αυτής.

 

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ο κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 καθορισμός των χώρων για υπαίθρια διαφήμιση διενεργείται μέχρι 31-03-2002 και ισχύει μέχρι 31-12-2003. Οι προθεσμίες των ανωτέρω παραγράφων για τον καθορισμό των χώρων υπολογίζονται από την πιο πάνω ημερομηνία. Μέχρι την 30-04-2002, όσοι έχουν τοποθετήσει πλαίσια και υπαίθριες διαφημίσεις που βρίσκονται μέσα σε χώρους οι οποίοι δεν έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για προβολή υπαίθριας διαφήμισης υποχρεούνται να τις αφαιρέσουν.

 

5. Μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όσοι έχουν τοποθετήσει πλαίσια ή προβάλλουν υπαίθρια διαφήμιση, χωρίς την άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 1491/1984 (ΦΕΚ 173/Α/1984), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993), υποχρεούνται να αφαιρέσουν τα πλαίσια και τις διαφημίσεις.

 

6. Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όσοι έχουν τοποθετήσει πλαίσια ή προβάλλουν υπαίθρια διαφήμιση, σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα, υποχρεούνται να λάβουν άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 ή να αφαιρέσουν τα πλαίσια και τις διαφημίσεις.

 

7. Μέχρι 31-12-2001 όσοι έχουν τοποθετήσει πλαίσια ή προβάλλουν διαφημίσεις, στους χώρους και τα οχήματα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, υποχρεούνται να λάβουν άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 ή να αφαιρέσουν τα πλαίσια και τις διαφημίσεις.

 

8. Μετά την πάροδο των προθεσμιών των προηγούμενων παραγράφων, πλαίσια, διαφημίσεις ή επιγραφές, αφαιρούνται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9.

 

9. Άδειες, που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 1491/1984 (ΦΕΚ 173/Α/1984), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993), ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984), λήγουν κατά την 30-04-2002, εκτός εάν από την άδεια προβλέπεται προγενέστερος χρόνος λήξης τους.

 

10. Μέχρι 31-08-2002 όσοι έχουν τοποθετήσει πλαίσια διαφημίσεων ή διαφημίσεις σε οροφές κτιρίων υποχρεούνται να τις αφαιρέσουν. Άδειες που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω θέσεις λήγουν κατά την ως άνω ημερομηνία, εκτός αν από την άδεια προβλέπεται προγενέστερος χρόνος λήξης τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.