Νόμος 2860/00 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται από τις διαχειριστικές αρχές στα επιχειρησιακά προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή των κοινοτικών πρωτοβουλιών, καθώς για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, είναι δημόσιες επενδύσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2957/1954 και μπορεί να χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

2. Οι χρηματοδοτήσεις στους τελικούς δικαιούχους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων πραγματοποιούνται χωρίς να υπόκεινται σε καμία μείωση ή κράτηση ή μεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει μείωση των ποσών αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου.

 

3. Οι πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων διακρίνονται σε:

 

α. Άμεσες πληρωμές: είναι αυτές που πραγματοποιούνται από τους φορείς των συλλογικών αποφάσεων σε αναδόχους έργων για παραγωγή έργου, παροχή αγαθών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

β. Έμμεσες πληρωμές: είναι οι πληρωμές επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων προς νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που πραγματοποιούνται από τους φορείς των συλλογικών αποφάσεων.

 

γ. Στις περιπτώσεις που κατά την εκτέλεση πράξης, εκτός του τελικού δικαιούχου, εμπλέκονται και άλλοι φορείς, είναι δυνατόν η χρηματοδότησή της να εμπίπτει και στους δύο προαναφερόμενους τρόπους πληρωμής, οι οποίοι και εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

 

Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος για ανάλογες πράξεις υπάγονται αυτοδικαίως στην ανωτέρω ρύθμιση.

 

δ. Για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με φορέα εκτέλεσης τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, η απόφαση κατανομής της χρηματοδότησης σε επί μέρους έργα δύναται να εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004) και με το άρθρο 6 του νόμου 3517/2006 (ΦΕΚ 271/Α/2006)

 

4. Με την έκδοση των συλλογικών αποφάσεων καθορίζεται ο τρόπος πληρωμών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο οποίος και ακολουθείται από τους φορείς των συλλογικών αποφάσεων για κάθε πράξη. Στην περίπτωση των έμμεσων πληρωμών ορίζεται το νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος φορέας και που το ίδιο πρέπει να αποτελεί και τον τελικό δικαιούχο της πράξης, όπως εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

 

5. Σε περίπτωση έμμεσων πληρωμών οι πιστώσεις κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές των πράξεων. Στο λογαριασμό αυτόν θα κατατίθενται και τα έσοδα που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (ιδίως τόκοι, καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών, ποινικές ρήτρες, πρόστιμα αναδόχων) και τα οποία χρησιμοποιούνται υπέρ της πράξης. Οι φορείς που διαχειρίζονται τους ανωτέρω λογαριασμούς έχουν υποχρέωση παροχής στοιχείων κίνησης των λογαριασμών των πράξεων στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος και στην Αρχή Πληρωμής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.