Νόμος 2725/99 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ), που λειτουργεί ως υπηρεσία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, καθίσταται ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής, Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΑΕΤ). Το νομικό αυτό πρόσωπο εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και έχει έδρα το Δήμο Αμαρουσίου. Με το ίδιο διάταγμα επιτρέπεται η λειτουργία παραρτήματος του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής, Έρευνας και Τεχνολογίας στην Αρχαία Ολυμπία, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

 

2. Το Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής, Έρευνας και Τεχνολογίας έχει σκοπό την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, τη συλλογή, την τεκμηρίωση και τη διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αθλητικών θεμάτων και την επαγγελματική κατάρτιση προπονητών. Το Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής, Έρευνας και Τεχνολογίας, για την εκπλήρωση των σκοπών του, συνεργάζεται με τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) και άλλους φορείς. Επίσης μπορεί να συμπράττει ή να συνεργάζεται με οργανισμούς ή μονάδες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που έχουν ως αντικείμενο την πρόληψη τραυματισμών, τη θεραπεία και αποκατάσταση τραυματισμένων αθλητών, καθώς και την έρευνα στην αθλητιατρική.

 

3. Με εισήγηση του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής, Έρευνας και Τεχνολογίας συνιστώνται σε περιφερειακά πανεπιστήμια αθλητιατρικά κέντρα, τα οποία ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός επιχορηγεί για την επίτευξη του σκοπού τους. Με την απόφαση της χρηματοδότησης του Υπουργού ορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις των πανεπιστημίων ως προς τα συνιστώμενα από αυτά αθλητιατρικά κέντρα.

 

4. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του παρόντος:

 

α) Ρυθμίζονται τα θέματα διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, οικονομικού ελέγχου, περιουσίας, συγκρότησης, σύνθεσης και αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης και επιστημονικών συμβουλίων, την υπηρεσιακή κατάσταση και το πειθαρχικό δίκαιο που εφαρμόζεται στο προσωπικό ένταξης του υπηρετούντος προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών στο Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής, Έρευνας και Τεχνολογίας και γενικά όλα τα θέματα για τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής, Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

β) Εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής, Έρευνας και Τεχνολογίας, για την επιτυχία του σκοπού του, ιδίως:

 

α)α. σε θέματα προώθησης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της, καθώς και σε θέματα ανάπτυξης των αθλητικών επιστημών,

β)β. σε θέματα αθλητιατρικής και αξιολόγησης αθλητικών και σωματικών ικανοτήτων,

γ)γ. σε θέματα ελέγχου, χρήσης και απαγόρευσης χρήσης από αθλητές ουσιών, φαρμάκων και μεθόδων,

δ)δ. σε θέματα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης προπονητών, γιατρών και γυμναστών.

 

γ) Επιτρέπεται να παρέχεται εξουσιοδότηση, με κανονισμούς που θα καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής, Έρευνας και Τεχνολογίας και θα εγκρίνονται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, που θα προσδιορίζονται στο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος προεδρικό διάταγμα.

 

5. Οι πόροι του Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής, Έρευνας και Τεχνολογίας είναι:

 

α) κρατική επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

β) έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων και την παροχή υπηρεσιών,

γ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους Επιχορηγήσεις ή εισπράξεις από νόμιμη αιτία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.